Chỉ đạo này được lãnh đạo Chính phủ nêu rõ tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, ngày 8/12.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, Chính phủ đã ban hành 2 nghị định; tất cả các bộ, ngành đã ban hành thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành.

15/15 bộ, ngành cũng đã ban hành thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Đánh giá cao sự vào cuộc của tất cả các bộ, ngành, địa phương, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nói, cải cách bao giờ cũng gặp trở ngại, khó khăn, áp lực, nhạy cảm, nhưng đây là việc hệ trọng phải làm, khó tới đâu gỡ tới đó, để quý II/2024 tập trung xây dựng hệ thống bảng lương mới, áp dụng từ ngày 01/7/2024.

Ông yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp công tác tổ chức xây dựng và phê duyệt Đề án vị trí việc làm đạt chất lượng cao nhất, bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc chung trong các nghị quyết của Trung ương.

“Cần có sự linh hoạt nhất định, không cầu toàn, không được chủ quan, hời hợt để sau khi có đề án vị trí việc làm và hệ thống bảng lương mới có thể khích lệ, phát huy sự năng động, sáng tạo, tâm huyết của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, Phó Thủ tướng quán triệt.

Các bộ, ngành được giao tập trung rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy định hướng dẫn vị trí việc làm theo ngành, lĩnh vực, bảo đảm tính thống nhất, liên thông, đồng bộ.

Cạnh đó, thực hiện phân cấp mạnh nhất trong xây dựng và phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong khuôn khổ cho phép của các quy định hiện hành, theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng.

Lãnh đạo Chính phủ đề nghị tăng cường sự phối hợp, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa Trung ương và địa phương, giữa các bộ, ngành và giữa các địa phương với nhau.

Ông cũng gợi ý Bộ Nội vụ có thể phối hợp với các bộ, ngành thiết lập “đường dây nóng” hoặc sử dụng ứng dụng mạng xã hội để kịp thời hướng dẫn, giải đáp những thắc mắc của các địa phương.

Bộ Nội vụ là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo, cũng được giao chủ trì xây dựng Báo cáo về triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo yêu cầu của Phó Thủ tướng, báo cáo này cần nêu rõ những việc đã làm được, những khó khăn, vướng mắc, và đề xuất, kiến nghị, gửi Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đề án và phê duyệt vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập phải bảo đảm mục tiêu cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đặc biệt, việc này phải góp phần tinh giản biên chế công chức và giảm biên chế viên chức hưởng lương ngân sách Nhà nước.

Theo báo cáo tại hội nghị, mục tiêu đặt ra là từ nay đến tháng 3/2024, hoàn thành việc xây dựng đề án vị trí việc làm và phê duyệt vị trí việc làm gắn với cơ cấu công chức, cơ cấu viên chức theo vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Từ tháng 4 năm 2024 trở đi, rà soát, hoàn thiện các quy định về vị trí việc làm và điều chỉnh kịp thời vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Cùng với đó, từng bước thực hiện cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn sự nghiệp công lập gắn với thực hiện tinh giản biên chế công chức và giảm biên chế viên chức hưởng lương ngân sách Nhà nước.

Giai đoạn từ tháng 4/2024 trở đi sẽ đổi mới công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá công chức, viên chức theo vị trí việc làm gắn với kết quả sản phẩm đầu ra. 

Hương Giang