Theo bà Nguyễn Thị Tuyến, năm tới, Thành ủy sẽ triển khai một số cuộc kiểm tra quan trọng nhằm thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị TP trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”.

Nhấn mạnh việc kế hoạch kiểm tra, giám sát lĩnh vực này sẽ tập trung vào hai lĩnh vực quan trọng là tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đẩy mạnh cải cách hành chính, bà Tuyến cũng cho biết, các cuộc kiểm tra sẽ tập trung vào việc thực hiện vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu và những điều đảng viên không được làm.

Cùng với đó, Thành ủy cũng sẽ tiến hành kiểm tra thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025”.

Trên cơ sở kiểm tra, giám sát việc thực hiện một số chương trình công tác lớn khác, Thành ủy cũng sẽ tập trung kiểm tra lĩnh vực quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý đất đai và một số lĩnh vực khác… từ đó đề xuất sửa quy hoạch chung của Thủ đô Hà Nội, trình Bộ Chính trị theo đúng kế hoạch.

Tùy vào điều kiện cụ thể, Thành ủy sẽ xem xét, giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp thực hiện kiểm tra tại một số lĩnh vực theo thẩm quyền.

Ngoài ra, Thành ủy Hà Nội sẽ tiến hành giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu và một số nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình 02-CTr/TU, Chương trình 03-CTr/TU và Chương trình 05-CTr/TU, ngày 17/3/2021 của Thành ủy.

Thành ủy Hà Nội yêu cầu, các cấp ủy đảng trực thuộc, các sở, ngành TP nghiêm túc thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022. Đồng thời, chú trọng công tác tự kiểm tra, giám sát thường xuyên nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Hải Hà