Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển”, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần này có chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; bảo đảm quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh và bền vững”.

Tại Đại hội sẽ bàn và quyết định 4 nội dung: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV; bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phiên trù bị, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình làm việc của Đại hội; chia tổ đại biểu; thảo luận vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; phổ biến, quán triệt một số nội dung của Quy chế Bầu cử trong Đảng.

Sáng mai (22/10), Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc.

Bùi Bình