UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, căn cứ quy định pháp luật, theo chức năng nhiệm vụ được giao, khẩn trương triển khai chỉ đạo của Bộ Y tế; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền.

Yêu cầu Sở Y tế phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thanh toán chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR. Xử lý nghiêm các vi phạm nếu có, không để tình trạng lợi dụng dịch bệnh để tăng giá dịch vụ y tế nói chung và dịch vụ xét nghiệm COVID-19 của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, tiếp tục chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện phương pháp xét nghiệm tiết kiệm, hiệu quả. Trường hợp thực hiện xét nghiệm gộp mẫu phải áp dụng mức giá gộp mẫu, không được áp mức giá xét nghiệm theo mẫu đơn hoặc mức giá của mẫu gộp thấp hơn để thu và thanh toán với người bệnh. Trường hợp cơ sở y tế được tài trợ, hỗ trợ bộ test, vật tư thực hiện xét nghiệm từ các nguồn hỗ trợ của Bộ Y tế, các tổ chức, cá nhân thì phải loại trừ các chi phí này khi thực hiện thu và thanh toán chi phí xét nghiệm với từng trường hợp.

Nếu đơn vị không loại trừ được chi phí do chưa có giá của các loại vật tư, bộ test được tài trợ thì có thể thực hiện theo phương án thực thanh thực chi (chi phí thực tế xuất sử dụng những loại vật tư, hóa chất, các chi phí liên quan để thực hiện xét nghiệm).

Các cơ sở y tế ngoài công lập đủ điều kiện xét nghiệm COVID-19 theo quy định không được lợi dụng tình hình dịch bệnh để tăng giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19, đồng thời phải thực hiện việc quyết định mức giá, kê khai giá, niêm yết giá theo đúng quy định.

Văn Thanh