UBND TP Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị về việc đảm bảo công tác vệ sinh môi trường và thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn.

Theo đó, UBND TP nhận được Văn bản số 5644 ngày 28/7/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo về kết quả rà soát, đôn đốc công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn TP.

Sau khi xem xét, UBND TP giao các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, UBND các quận, huyện, thị xã; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và Nông nghiệp, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 5644 khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ liên quan, đảm bảo thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường và công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn TP.

Đáng lưu ý, UBND TP giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu tham mưu Chủ tịch UBND TP thành lập đoàn kiểm tra liên ngành của Chủ tịch UBND TP kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải trên địa bàn TP, trình UBND TP xem xét, quyết định trước ngày 15/9/2023.

Đặc biệt, UBND TP cũng giao chủ tịch UBND cấp huyện thành lập đoàn kiểm tra của chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, công tác thu gom, vận chuyển rác trên địa bàn theo phân cấp, hoàn thành trước ngày 15/9/2023.

Để đảm bảo công tác đấu thầu dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn TP được chính xác, hiệu quả, UBND TP giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát, nghiên cứu các hồ sơ mời thầu các gói thầu duy trì vệ sinh môi trường của các quận, huyện, thị xã.

Trên cơ sở các quy định của pháp luật về đấu thầu và tình hình thực tế công tác duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn TP xây dựng các tiêu chí đấu thầu, đảm bảo khi triển khai đấu thầu sẽ lựa chọn được nhà thầu chuyên nghiệp, có đủ năng lực (phương tiện vận chuyển, máy móc phải đảm bảo đầy đủ, hiện đại, nhân lực được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp ...) và uy tín, có khả năng thực hiện tốt các nội dung hợp đồng khi trúng thầu…

Hải Hà