Trước đó, ngày 24/2/2024, UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được tâm thư của các đồng chí trong Ban Sưu tầm lịch sử Đảng bộ xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn kiến nghị việc bảo vệ, phát huy giá trị to lớn của Núi Ngọc, xã Thọ Cường và xem xét việc không đấu giá, không khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn.

Ngay sau khi nhận được tâm thư, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có ý kiến chỉ đạo, để đảm bảo tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) khẩn trương thông báo đến tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn để tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn; tạm dừng tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất nêu trên cho đến khi có chỉ đạo tiếp theo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, UBND huyện Triệu Sơn và các ngành, đơn vị có liên quan, nghiên cứu nội dung báo cáo, kiến nghị của các đồng chí trong Ban Sưu tầm lịch sử Đảng bộ xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn tại văn bản nêu trên; khẩn trương rà soát, đánh giá kỹ lưỡng các yếu tố lịch sử, văn hóa truyền thống liên quan đến khu đất quy hoạch là mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn. Quá trình rà soát phải ưu tiên tâm tư, nguyện vọng của người dân và đảm bảo an ninh, chính trị tại địa phương. Trên cơ sở kết quả rà soát, thực hiện các nội dung công việc theo thẩm quyền, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh khi đảm bảo đầy đủ các điều kiện.

Theo nội dung tâm thư, Núi Ngọc, xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn là biểu tượng, là tâm linh, là hồn cốt bao đời nay của xã Thọ Cường, có ý nghĩa rất lớn về mặt lịch sử, văn hóa, quân sự, chính trị trong công tác xây dựng Đảng ở Thọ Cường. Tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản quy hoạch, khai thác mỏ đất ở xã Thọ Cường mặc dù, Đảng bộ, chính quyền xã Thọ Cường đã nhiều lần vào các năm 2017, 2019, 2023 đã có ý kiến không cho khai thác mỏ đất này, đồng thời có văn bản đề nghị xem xét núi Ngọc là di tích lịch sử văn hóa.

Ngoài ra, nội dung tâm thư cũng đề nghị xem xét Núi Ngọc là di tích nếu đủ điều kiện, không xem là mỏ đất để khai thác đất mang bán.  

Văn Thanh