Theo đó, tại Công văn số 3371/BHXH-TT mới đây, BHXH Việt Nam cho biết, thời gian qua, công tác truyền thông chính sách được đẩy mạnh.

Đến hết tháng 10/2022, toàn quốc đã có khoảng 144.000 hội nghị truyền thông trực tiếp và trực tuyến, tư vấn, đối thoại, khách hàng, truyền thông nhóm nhỏ... gấp 2,9 lần so với cùng kỳ năm 2021, với khoảng 2 triệu lượt người tham dự. Cạnh đó, là trên 15.000 tin, bài, phóng sự... trên các cơ quan truyền thông báo chí địa phương…

Qua đó, đã tạo sự thống nhất, đồng thuận trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; góp phần định hướng dư luận, củng cố niềm tin trong các tầng lớp nhân dân về chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Trong tháng cuối năm 2022, toàn ngành BHXH Việt Nam thi đua “nước rút”, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2022.

Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các hoạt động truyền thông chính sách theo nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông đã được hướng dẫn, đảm bảo linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với đặc thù kinh tế - xã hội địa phương; chú trọng truyền thông, vận động BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, BHYT học sinh, sinh viên.

Đồng thời, bám sát chỉ đạo của BHXH Việt Nam, các văn bản hướng dẫn công tác thu, phát triển người tham gia để  truyền thông về trách nhiệm, ý nghĩa việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách địa phương đối với người tham gia, tăng cường truyền thông ý nghĩa, vai trò, tính nhân văn, quyền và lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; những nhân vật thực tế trên địa bàn; từ đó lan tỏa để người dân hiểu rõ, kiên trì và tiếp tục tham gia, ổn định cuộc sống khi tuổi già.

BHXH các tỉnh, thành cũng phải truyền thông kết quả thực hiện công tác thu, phát triển người tham gia; ý thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động, các cơ quan, đơn vị trong việc đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, BHYT đầy đủ cho người lao động; các quyền lợi khi tham gia mà người lao động được hưởng; những rủi ro khi nhận BHXH một lần.

Đặc biệt, BHXH Việt Nam đề nghị triển khai đợt truyền thông cao điểm giai đoạn nước rút, trong đó tập trung truyền thông sự nỗ lực, quyết tâm, các giải pháp cấp bách, sáng kiến, kinh nghiệm và kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao; những thành tích nổi bật năm 2022 của ngành.

Truyền thông biểu dương các đơn vị thực hiện tốt chính sách; công bố danh sách các đơn vị sử dụng lao động vi phạm nghĩa vụ đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng; kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT.

Cùng với đó, BHXH Việt Nam lưu ý truyền thông nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả, các mô hình sáng tạo trong công tác truyền thông, vận động, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, qua đó tạo sự lan tỏa, chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến.

Tần Lam