Quy hoạch nhằm xây dựng một số khu CNTT tập trung ở các tỉnh, thành phố có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, nhất là nguồn vốn để triển khai xây dựng hạ tầng khu CNTT tập trung (từ ngân sách Nhà nước địa phương và nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp), đã có các dự án đầu tư, các sản phẩm CNTT lớn.

Bên cạnh đó, xây dựng 2 - 3 khu CNTT tập trung tại TP:  Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh. 

Khuyến khích các nguồn lực xã hội tham gia xây dựng và phát triển các khu CNTT tập trung

Để thực hiện mục tiêu trên, cần tiếp tục hoàn thiện, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách đối với các khu CNTT tập trung, đặc biệt là các chính sách ưu đãi. Nghiêm túc triển khai thực hiện các quy định pháp luật, cơ chế chính sách có liên quan đến các khu CNTT tập trung.

Bên cạnh đó, khuyến khích các nguồn lực xã hội, vốn đầu tư nước ngoài tham gia xây dựng và phát triển các khu CNTT tập trung, đặc biệt là cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong các khu theo quy định của pháp luật.

Hỗ trợ, khuyến khích đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu phát triển trong các khu CNTT tập trung; đẩy mạnh việc trao đổi, kết hợp các hoạt động sản xuất và nghiên cứu giữa các khu CNTT tập trung và các cơ sở nghiên cứu, đào tạo.

Xây dựng và phát triển mạng liên kết giữa các khu CNTT tập trung với các trường đại học, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực CNTT để chia sẻ thông tin, tri thức giữa các đơn vị đào tạo, nghiên cứu với các đơn vị sản xuất kinh doanh.

Lựa chọn, triển khai đầu tư một số vườn ươm điểm 

Ngoài nhiệm vụ và giải pháp nêu trên, cần nghiên cứu xây dựng cơ chế cho phép thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm để hỗ trợ việc ươm tạo và hoạt động của các doanh nghiệp mới trong khu CNTT tập trung. Lựa chọn, triển khai đầu tư một số vườn ươm điểm tại các khu CNTT tập trung, chuyên nghiên cứu phát triển các sản phẩm đặc thù phục vụ công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước và các doanh nghiệp. 

Hỗ trợ, khuyến khích các đơn vị đào tạo nhân lực CNTT trong các khu CNTT tập trung tổ chức các chương trình đào tạo, thực hiện liên kết hợp tác với các tổ chức đào tạo có uy tín trên thế giới trong lĩnh vực CNTT để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các khu CNTT tập trung.

Tăng cường quảng bá thương hiệu, hình ảnh các khu CNTT tập trung Việt Nam, cũng như thương hiệu của công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam nói chung để góp phần thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp CNTT trong và ngoài nước, đặc biệt là các tập đoàn đa quốc gia vào hoạt động trong các khu CNTT tập trung.

Ngân Hồng Bích