Bước vào năm 2021, trong bối cảnh nền kinh tế chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, giá cả nguyên vật liệu đầu vào (sắt thép, xăng dầu, dịch vụ logistic..) tăng cao, tình hình sản xuất kinh doanh của TKV và các đơn vị thành viên đã gặp không ít khó khăn.

Đặc biệt, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19, để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch, công nhân lao động trực tiếp của các đơn vị thành viên TKV đã phải nghỉ việc luân phiên trong năm dẫn đến khó khăn trong điều hành, bố trí nhân lực lao động, tổ chức sản xuất, thực hiện dự án đầu tư và tiết giảm chi phí sản xuất.

Cùng với đó, trong năm đã phát sinh thêm chi phí cho công tác phòng, chống dịch làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh chung. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy và Hội đồng thành viên, sự điều hành linh hoạt của Ban Giám đốc, sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên chức lao động, Tập đoàn đã hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đạt được những kết quả rất đáng khích lệ và được đánh giá là một năm thành công nhất trong vòng 5 năm gần đây.

Sản lượng sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm chủ yếu (than, điện, đồng tấm, thuốc nổ, Alumina) của TKV đều tăng từ 105 - 112,5% so với kế hoạch và tăng so với năm 2020. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 138.813 tỷ đồng, bằng 112% kế hoạch năm và bằng 104,8% so với năm 2020.

Lợi nhuận trước thuế năm 2021 hợp nhất toàn Tập đoàn là 5.288 tỷ đồng, bằng 176,3% so với kế hoạch và bằng 170,9% so với năm 2020.

Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu năm 2021 là 1,60 lần, giảm 0,37 lần so với năm 2020 và thấp hơn nhiều so với mức trần quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ (≤ 3 lần).

leftcenterrightdel
 Năm 2021 mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch covid 19 và khủng hoảng xung đột trên thế giới nhưng sản lượng tiêu thụ than của TKV đã tăng gần 3 triệu tấn so với kế hoạch. Ảnh: TKV

Với nhiều biện pháp tích cực trong công tác thu hồi công nợ, trong năm 2021, TKV không phát sinh nợ quá hạn, nợ khó đòi mới. Số dư nợ khó đòi tại 31/12/2021 là 279,2 tỷ đồng, chỉ chiếm tỷ lệ 0,024% trên tổng doanh thu; đã giảm 52,097 tỷ đồng so với số liệu tại ngày 31/12/2020. Điều này thể hiện khả năng tự chủ tài chính của TKV đã tăng lên rõ rệt.

Bên cạnh đó, khả năng thanh toán nợ đến hạn hợp nhất là 0,97 lần; tăng 0,07 lần so với năm 2020. Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn của Công ty mẹ là 1,18, cao hơn so với năm 2020 (1,09 lần).

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) năm 2021 là 10,2%; tăng 1,6 lần so với năm 2020 (6,37%). Riêng với Công ty mẹ, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) năm 2021 là 4,83%, bằng 110,5% so với kế hoạch Uỷ ban Quản lý vốn giao.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản bình quân (ROA) năm 2021 là 3,5%; tăng 1,8 lần so với năm 2020 (1,94%). Số đã nộp ngân sách Nhà nước trong năm 2021 toàn Tập đoàn là 18.982 tỷ đồng, bằng 106% so với kế hoạch.

Công ty mẹ TKV đã bảo toàn và phát triển được vốn Nhà nước đầu tư tại Tập đoàn với hệ số bảo toàn vốn của năm 2021 là 1,02 lần. Tiền lương bình quân toàn Tập đoàn năm 2021 đạt 14,6 triệu đồng/ người/ tháng; tăng 12,6% so với kế hoạch và tăng 5,4% so với thực hiện năm 2020…

Trên cơ sở báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty mẹ TKV và hợp nhất toàn Tập đoàn đã được kiểm toán, có thể thấy, năm 2021 mặc dù tiếp tục chịu ảnh hưởng của đại dịch covid 19 và khủng hoảng xung đột trên thế giới nhưng sản lượng tiêu thụ than (sản phẩm chủ yếu) của TKV đã tăng gần 3 triệu tấn so với kế hoạch.

Các chỉ tiêu về sản lượng và doanh thu thực hiện năm 2021 của TKV đã đạt và vượt mức kế hoạch do Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp giao và có tăng trưởng so với năm 2020; lợi nhuận sau thuế đạt vượt mức kế hoạch; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản và trên vốn chủ sở hữu đều tăng so với năm 2020.

Không chỉ vậy, TKV cũng thực hiện đầy đủ, đúng hạn nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước; thu nhập bình quân tăng, qua đó góp phần cải thiện đời sống của hơn 90 nghìn người lao động. Các hệ số tài chính tiếp tục được duy trì ở mức an toàn, khả năng thanh toán tốt, khả năng tự chủ về tài chính tăng lên, mức trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi giảm, vốn Nhà nước trong năm được bảo toàn và phát triển.

Trọng Tài