Xử lý sai phạm về kinh tế vẫn chưa xong

Báo cáo của UBND huyện Hạ Hòa cho biết, kết quả thực hiện các kiến nghị trong Kết luận số 03/KL-TTr ngày 5/2/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh Phú Thọ về việc huy động sử dụng các nguồn lực đầu tư xây dựng thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững (giai đoạn 2016-2020) tại UBND huyện Hạ Hòa.

Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế một số công trình đầu tư xây dựng cơ bản, xử lý kinh tế với số tiền là hơn 449 triệu đồng.

Trong đó, đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước theo quyết định thu hồi kinh tế của Chánh Thanh tra tỉnh hơn 309 triệu đồng; giảm trừ giá trị quyết toán khi trình phê duyệt quyết toán với số tiền hơn 140 triệu đồng (đã thực hiện được số tiền 62 triệu đồng, chưa thực hiện là 78 triệu đồng).

Đối với việc thực hiện Kết luận số 24/KL-TTr ngày 13/11/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh Phú Thọ về việc thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND huyện Hạ Hoà trong quản lý: Đầu tư xây dựng, đất đai, nguồn thu chi trên địa bàn; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

UBND huyện Hạ Hòa đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền là 580 triệu đồng. Trong đó, các công trình thuộc Ban Quản lý dự án và môi trường - đô thị làm chủ đầu tư là 458 triệu đồng; các công trình thuộc các xã, thị trấn làm chủ đầu tư là 87,4 triệu đồng; các doanh nghiệp sai phạm nghĩa vụ nộp các loại sắc thuế là 34,5 triệu đồng.

Trong tổng số tiền 580 triệu đồng, có 19,3 triệu đồng bị thu hồi do vi phạm: Khối lượng nghiệm thu, quyết toán công trình chưa đúng với thực tế thi công, 560 triệu đồng bị thu hồi do vi phạm liên quan đến thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và chậm nộp.

Về kết quả giảm trừ giá trị quyết toán khi trình phê duyệt quyết toán, với các công trình thuộc Ban Quản lý dự án và môi trường - đô thị làm chủ đầu tư bị giảm trừ 2,290 tỷ đồng.

Trong đó, đã thực hiện được 7 công trình với số tiền là 412 triệu đồng, chưa thực hiện xong 7 công trình với số tiền là 1,878 tỷ đồng với lý do các công trình này đã và đang trình quyết toán...

Như vậy, với nhiều vi phạm trong các công trình đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện 2 kết luận thanh tra của tỉnh Phú Thọ, UBND huyện Hạ Hòa đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước với tổng số tiền hơn 889,2 triệu đồng; giảm trừ giá trị quyết toán khi trình phê duyệt quyết toán với hàng loạt công trình với tổng số tiền 2,442 tỷ đồng, trong đó còn 1,962 tỷ đồng chưa thực hiện xong.

Ngoài ra, cơ quan thanh tra phát hiện, một số xã trên địa bàn đã chi thường xuyên không đúng quy định. Xã Vô Tranh đã chi sai với số tiền 7,394 triệu đồng (tiền sử dụng đất), xã Đại Phạm chi 98,9 triệu đồng và thị trấn Hạ Hòa chi 22,7 triệu đồng không đúng quy định (tiền cải cách tiền lương). Các xã này đã phải thực hiện việc hoàn trả với tổng số tiền là 129 triệu đồng.

Chỉ kiểm điểm rút kinh nghiệm cho những sai phạm

Báo cáo cũng cho biết: Sau khi nhận được Kết luận số 24/KL-TTr ngày 13/11/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh Phú Thọ. UBND huyện đã tổ chức hội nghị triển khai, thực hiện kết luận thanh tra, tại hội nghị Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị và các xã, thị trấn được thanh tra thực hiện nghiêm túc các tồn tại, hạn chế nêu trong kết luận của từng lĩnh vực được thanh tra; thực hiện nghiêm các kiến nghị, qua đó chấn chỉnh các đơn vị nâng cao hiệu quả công tác từ quản lý Nhà nước trong từng lĩnh vực trên địa bàn.

Ban Quản lý dự án và môi trường - đô thị và các xã, thị trấn làm chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu thực hiện việc thu hồi ngân sách Nhà nước, giảm trừ quyết toán đảm bảo theo đúng quy định.

Ngoài ra, UBND huyện đã ban hành các văn bản, chỉ đạo, chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế nêu tại kết luận thanh tra, cụ thể các văn bản sau: Văn bản số 411/UBND-TTr ngày 15/3/2024 của UBND huyện Hạ Hoà về việc đôn đốc thực hiện các kiến nghị, kết luận Thanh tra tỉnh Phú Thọ.

Văn bản số 462/UBND-TTr ngày 22/3/2024 của UBND huyện Hạ Hoà về việc chấn chỉnh công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng. Các văn bản được các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn triển khai nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với các tồn tại, hạn chế nêu trong kết luận; các đơn vị, các xã, thị trấn đều thực hiện nghiêm túc và báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra về UBND huyện (qua thanh tra huyện) tổng hợp báo cáo Thanh tra tỉnh Phú Thọ theo quy định.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện kết luận thanh tra vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Còn một số cơ quan, đơn vị là đối tượng thanh tra thực hiện các kiến nghị tại kết luận thanh tra còn chậm, cụ thể UBND xã: Tứ Hiệp, Yên Kỳ, Lang Sơn, Đan Thượng, thị trấn Hạ Hoà và Ban Quản lý dự án và môi trường - đô thị Hạ Hoà, theo Kết luận số 03/KL-TTr và Kết luận số 24/KL-TTr của Chánh Thanh tra tỉnh Phú Thọ.

Để đảm bảo kết quả thực hiện các kiến nghị của Kết luận số 03/KL-TTr, Kết luận số 24/KL-TTr của Chánh Thanh tra tỉnh Phú Thọ, đến thời điểm này một số nội dung chưa thực hiện như đã nêu phần trên của báo cáo (phần giảm trừ quyết toán, của các công trình). Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện như sau:

Đối với các công trình do các xã, thị trấn làm chủ đầu tư, chưa thực hiện giảm trừ khối lượng khi trình quyết toán; phối hợp với đơn vị thi công lập hồ sơ quyết toán, theo đúng quy định.

Ban Quản lý dự án và môi trường - đô thị Hạ Hoà làm chủ đầu tư, chưa thực hiện giảm trừ khối lượng khi trình quyết toán; phối hợp với đơn vị thi công lập hồ sơ quyết toán, theo đúng quy định.

Phòng Tài chính - Kế hoạch đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, các xã, thị trấn làm chủ đầu tư lập hồ sơ quyết toán theo quy định.

Có thể thấy, trước khá nhiều sai phạm đã xảy ra, nhưng UBND huyện Hạ Hòa chỉ kiểm điểm, rút kinh nghiệm, tuyệt nhiên chưa thấy có cá nhân, hay tổ chức nào bị xử lý kỷ luật theo đúng tính chất mức độ vi phạm đã mắc phải.

Nam Dũng