Xét đề nghị của Tổ Kiểm tra công vụ của tỉnh (Sở Nội vụ) tại Văn bản số 04/BC-TKTCV ngày 24 tháng 3 năm 2021 báo cáo kết quả kiểm tra việc chấp hành ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân chậm trễ trong việc xử lý lấn chiếm đất đai đối với khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nông ở thôn Tân Mỹ, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước; ngày 31 tháng 3 năm 2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh đã ký văn bản gửi Tổ Kiểm tra công vụ của tỉnh (Sở Nội vụ), UBND huyện Tuy Phước nêu rõ:

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước nghiêm túc tổ chức thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản  số 5225/UBND-TD ngày 05 tháng 8 năm 2020 và kiến nghị của Tổ Kiểm tra công vụ của tỉnh tại Mục III văn bản nêu trên, báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25 tháng 4 năm 2021.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh giao Tổ Kiểm tra công vụ của tỉnh (Sở Nội vụ) theo dõi kết quả thực hiện của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước tại Điểm 1 Văn bản này. Đến hết ngày 25 tháng 4 năm 2020, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước vẫn chưa thực hiện xong, báo cáo đề xuất hình thức xử lý trách nhiệm  đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan và trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.


Quỳnh Vy