Theo UBND tỉnh An Giang, mục đích, yêu cầu kiểm điểm là làm rõ trách nhiệm, tùy theo tính chất, mức độ sai phạm, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Thanh tra Bộ Xây dựng đã ban hành Kết luận thanh tra số 129/KL-TTr ngày 25/9/2023 về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh bất động sản, thực hiện xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang.

Ngày 20/10/2023, UBND tỉnh An Giang có Kế hoạch số 947/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện kết luận thanh tra.

UBND tỉnh An Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra các vi phạm theo nội dung Kết luận thanh tra số 129/KL-TTr.

Đối tượng kiểm điểm gồm: Tập thể sở và cá nhân là giám đốc, phó giám đốc sở; UBND cấp huyện, chủ tịch, phó chủ tịch UBND huyện; các cá nhân là nguyên giám đốc, phó giám đốc sở, nguyên chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp huyện liên quan đến vi phạm.

Trường hợp người kiểm điểm (thuộc một trong các đối tượng là giám đốc, phó giám đốc sở, chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp huyện) có liên quan để xảy ra các vi phạm theo Kết luận thanh tra số 129/KL-TTr, nhưng đang trong thời gian bị tạm giữ, tạm giam, tạm đình chỉ công tác hoặc tạm đình chỉ chức vụ thì chưa thực hiện kiểm điểm.

UBND tỉnh An Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên cơ sở rà soát việc phân công nhiệm vụ qua từng thời kỳ để xác định danh sách tập thể, cá nhân giữ chức vụ giám đốc, phó giám đốc sở, chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp huyện có liên quan đến hạn chế, vi phạm.

Trên cơ sở kết quả rà soát, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm gửi văn bản báo cáo và danh sách thống kê gửi theo chế độ “mật” về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Các tập thể, cá nhân có liên quan căn cứ những tồn tại, hạn chế mà Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ ra tại Kết luận thanh tra số 129/KL-TTr, tiến hành xây dựng bản tự kiểm điểm về trách nhiệm của mình đối với nội dung hạn chế, thiếu sót, vi phạm.

Về tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm, đối với giám đốc, phó giám đốc sở, chủ tịch, phó chủ tịch cấp huyện, kiểm điểm tại UBND tỉnh. Cuộc họp kiểm điểm do lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì.

Về kiểm điểm về trách nhiệm tham mưu đối với tập thể (các phòng, ban chuyên môn) và cá nhân có liên quan thuộc diện quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương, UBND tỉnh giao Giám đốc các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức kiểm điểm theo nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 947/KH-UBND ngày 20/10/2023.

UBND tỉnh An Giang cho biết, do những vi phạm xảy ra trong thời gian dài, do vậy yêu cầu thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành rà soát để xác định thật kỹ đối tượng, tương ứng từng thời điểm yêu cầu viết bản kiểm điểm và tham dự kiểm điểm trách nhiệm theo đúng quy định.

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Nội vụ phối hợp Sở Xây dựng theo dõi, đôn đốc việc tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm, đảm bảo đúng tiến độ thời gian và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Nội vụ để kịp thời báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Cảnh Nhật