Theo kế hoạch, phong trào thi đua năm 2024 được phát động nhằm tạo động lực mạnh mẽ đối với tập thể, cá nhân trong toàn ngành Thanh tra phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần ổn định trật tự xã hội, phát triển kinh tế đất nước theo định hướng của Đảng và Nhà nước, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và kỷ niệm 79 năm Ngày Truyền thống Thanh tra Việt Nam.

Thông qua phong trào thi đua để tiếp tục rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống; trình độ, năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm; tăng cường đoàn kết, hợp tác, phối hợp, trao đổi học tập kinh nghiệm trong công tác, xây dựng cơ quan, đơn vị, ngành Thanh tra trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Việc tổ chức phong trào thi đua phải có sự đổi mới về cả nội dung, hình thức và phương pháp; xác định rõ biện pháp tổ chức thực hiện; tiêu chí đánh giá thi đua phải bám sát mục tiêu thi đua; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ các tập thể, cá nhân phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Công tác thi đua, khen thưởng gắn với hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành, của đơn vị theo yêu cầu của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo bộ, ngành, địa phương trên các lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhằm ổn định trật tự xã hội, góp phần phát triển kinh tế của địa phương, của đất nước.

Theo kế hoạch, tiếp tục phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính pháp luật của Nhà nước và của ngành Thanh tra về công tác thi đua khen thưởng; tiếp tục đổi mới công tác thi đua theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị. Quan tâm tạo điều kiện để các cá nhân là điển hình tiên tiến được tuyên truyền nêu gương, tạo sự lan tỏa trong cơ quan, đơn vị và trong ngành Thanh tra.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, trong đó yêu cầu chánh thanh tra các bộ, ngành, địa phương; thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nghiêm các văn bản của cấp trên; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT–TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp.

Thi đua đổi mới hình thức, phương pháp hoạt động thanh tra, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành trên các lĩnh vực hoạt động (công tác thanh tra; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác xây dựng ngành).

Tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động gồm: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”.

Về thời gian thực hiện, tháng 1/2024, TTCP xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức, triển khai phong trào thi đua năm 2024; thời gian tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm công tác thi đua, khen thưởng năm 2024 theo yêu cầu của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Tháng 12/2024 tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng.

Các cụm, khối thi đua; thanh tra các bộ, ngành, địa phương; các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP tổ chức đăng ký thi đua trong từng cơ quan, đơn vị; ký kết giao ước thi đua trong từng cụm, khối và gửi về TTCP trước ngày 31/3/2024. TTCP không xét khen thưởng đối với tập thể, cá nhân không đăng ký thi đua; các cụm, không ký kết giao ước thi đua theo quy định; không có bảng chấm điểm công tác thi đua giữa các cụm, khối.

Các cụm, khối thi đua, các cơ quan, đơn vị tổ chức sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, gửi về TTCP trước ngày 20/6/2024.

Các cụm, khối thi đua tiến hành kiểm tra chéo và chấm điểm thi đua giữa các đơn vị trong cụm, khối trước ngày 15/11/2024 (kết quả kiểm tra và chấm điểm thi đua là cơ sở để cụm, khối thi đua họp bình xét, đề nghị khen thưởng cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong cụm, khối).

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra nhận báo cáo tổng kết công tác thi đua của các cụm, khối thi đua, các cơ quan, đơn vị trước ngày 25/11/2024 để tổng hợp, báo cáo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Các cụm, khối thi đua; thanh tra các bộ, ngành, địa phương; các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP nghiêm túc thực hiện việc nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trước ngày 15/12/2024, trừ trường hợp TTCP có quy định khác. TTCP không xét khen thưởng đối với những trường hợp nộp hồ sơ chậm thời gian theo quy định, hồ sơ không đầy đủ, không thực hiện đúng theo hướng dẫn, quy định.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra có trách nhiệm tham giúp Tổng TTCP xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua; xây dựng tiêu chí, thang điểm thi đua cho từng mục tiêu thi đua; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cụm, khối thi đua; các đơn vị trong ngành triển khai tổ chức phong trào thi đua; sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, bình xét thi đua, khen thưởng năm 2024.

Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra, Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm tham mưu xây dựng các báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đối với thanh tra và các cá nhân là lãnh đạo của TTCP (nếu có); làm việc với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các cơ quan có liên quan về công tác khen thưởng cấp Nhà nước; giúp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra triển khai tổ chức trào thi đua theo đúng kế hoạch.

Các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP; thanh tra các tỉnh, phố trực thuộc Trung ương; thanh tra các bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm phối hợp với Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra tổ chức triển khai theo đúng kế hoạch.

Giang Thân