Về kết quả công tác năm 2023, Phó Tổng TTCP Lê Sỹ Bảy cho biết, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo TTCP thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, chú trọng quan tâm sâu sát đến công tác thi đua, khen thưởng. Ban hành nhiều văn bản chỉ đạo trên cơ sở bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành; kịp thời khen thưởng và đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra đã làm tốt vai trò tham mưu cho Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo TTCP trong công tác thi đua, khen thưởng; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, bám sát các cụm, khối thi đua; khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích, đảm bảo khen thưởng khách quan, công bằng; sâu sát trong việc hướng dẫn, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng, trong việc đăng tải gương người tốt, việc tốt; chú trọng đến bồi dưỡng các cá nhân là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua.

Các cụm, khối thi đua trong ngành Thanh tra đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của TTCP, yêu cầu nhiệm vụ của bộ, ngành, địa phương để tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua, phát động các phong trào thi đua, sơ kết, kiểm tra chéo, chấm điểm thi đua, tổng kết và bình xét khen thưởng theo đúng hướng dẫn của TTCP, đảm bảo kịp thời, chặt chẽ.

Các tổ chức thanh tra các cấp, các ngành; các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành năm qua đã tích cực học tập, phấn đấu, góp phần thực hiện tốt các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Tổng TTCP phát động.

leftcenterrightdel
 Phó Tổng TTCP Lê Sỹ Bảy trình bày báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 của ngành Thanh tra. Ảnh: LP

Các phong trào thi đua của ngành Thanh tra có sức lan toả sâu rộng và hiệu quả, từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong những năm trước đây, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Cơ quan TTCP và toàn ngành Thanh tra.

Công tác xây dựng điển hình tiên tiến được Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo TTCP chú trọng ở cả 4 khâu: Phát hiện - Bồi dưỡng - Tổng kết - Nhân rộng. Từ các phong trào thi đua đã lựa chọn được nhiều tập thể, cá nhân để đề nghị Đảng và Nhà nước xét tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, theo Phó Tổng TTCP Lê Sỹ Bảy cho biết, ngành Thanh tra tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34 - CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ; Chỉ thị số 2100/CT-TTCP ngày 2/12/2020 của Tổng TTCP về việc phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025).

Tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; nội dung phong trào thi đua tập trung vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành trên các lĩnh vực thanh tra, kiểm tra đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phát triển kinh tế, xã hội của các cấp, các ngành.

Toàn ngành phấn đấu hoàn thành 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch, các cuộc thanh tra diện rộng, thanh tra đột xuất được giao; tăng cường công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra, nhất là việc xử lý cán bộ phạm và việc thu hồi tiền, tài sản, đất đai; việc sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách; công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí…

Tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Hữu Hòa đã công bố Quyết định số 737/QĐ - TTCP của Tổng TTCP về việc tặng Cờ Thi đua của TTCP cho 16 tập thể đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước ngành Thanh tra năm 2023.

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ ĐƯỢC NHẬN CỜ THI ĐUA

1. Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực I (Cục I)

2. Cục Giám sát, thẩm định và Xử lý sau thanh tra (Cục V)

3. Văn phòng Đảng - Đoàn thể

4. Tạp chí Thanh tra

5. Thanh tra Bộ Công an

6. Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ

7. Thanh tra TP Đà Nẵng

8. Thanh tra tỉnh Nam Định

9. Thanh tra tỉnh Gia Lai

10. Thanh tra tỉnh Hà Giang

11. Thanh tra tỉnh Tuyên Quang

12. Thanh tra tỉnh Quảng Bình

13. Thanh tra tỉnh Khánh Hòa

14. Thanh tra tỉnh Vĩnh Long

15. Thanh tra tỉnh Cà Mau

16. Thanh tra tỉnh Tây Ninh

Phương Hiếu - Mạnh Đạt