Theo KLTT, BQLDA đầu tư xây dựng huyện Ngọc Hồi đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao như: Tổ chức thực hiện các dự án trên địa bàn huyện đảm bảo theo kế hoạch và tiến độ đề ra; tham mưu đầu tư các dự án có trọng tâm, trọng điểm đáp ứng nhu cầu và phát triển huyện nhà; công tác phát triển quỹ đất được quan tâm, tạo ra nhiều quỹ đất sạch và thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn thu cho huyện để đầu tư cơ sở hạ tầng; góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn huyện.

Hằng năm, đơn vị xây dựng dự toán và quyết toán thu chi nguồn kinh phí quản lý dự án đảm bảo đúng quy định; mở tương đối đầy đủ các loại sổ sách và lập báo cáo quyết toán đảm bảo; thực hiện đúng việc quản lý, sử dụng, thanh, quyết toán nguồn kinh phí quản lý dự án và việc thực hiện công khai, minh bạch về quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí.

Bên cạnh đó, KLTT cũng chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế cần khắc phục tại BQLDA đầu tư xây dựng huyện Ngọc Hồi.

Một số hồ sơ chứng từ kế toán chưa đảm bảo đúng theo quy định của Luật Kế toán năm 2015, như: Phiếu nhập kho, xuất kho và danh sách giao nhận vật tư văn phòng đều ghi trước ngày mua hàng hóa. Trách nhiệm thuộc về bà Nguyễn Tuyết Ngọc - kế toán BQLDA đầu tư xây dựng huyện.

Theo báo cáo của trưởng đoàn thanh tra và báo cáo giải trình của đơn vị, UBND huyện nhận thấy: Đơn vị hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính, nguồn tài chính của đơn vị không ổn định, nguồn chi hoạt động của BQLDA chủ yếu trích từ các dự án đã được phê duyệt.

leftcenterrightdel
 KLTT của Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi. Ảnh: Trần Thọ

Để đảm bảo cho nhu cầu vật tư, văn phòng phẩm cho đơn vị sử dụng, BQLDA đầu tư xây dựng mua vật tư, văn phòng phẩm ghi nợ với bên nhà cung cấp vật tư, văn phòng phẩm. Khi nào cân đối có đủ nguồn kinh phí để chi trả thì đơn vị sẽ thanh toán dần công nợ cho bên cung cấp.

“Vì vậy, UBND huyện đề nghị đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm và thực hiện đúng quy định trong thời gian tới”, KLTT nêu rõ.

Việc quy định mức chi hỗ trợ các ngày lễ, Tết không cụ thể và thực hiện chi hỗ trợ các ngày lễ, Tết không theo quy chế chi tiêu nội bộ đã ban hành (quy định mức chi hỗ trợ Tết Thiếu nhi, Tết Trung thu 500.000đ/ngày/cháu, nhưng đơn vị chi 300.000đ/ngày/cháu). Trách nhiệm thuộc về ông Lê Thế Hà - Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng huyện Ngọc Hồi và bà Nguyễn Tuyết Ngọc - kế toán.

Theo báo cáo của trưởng đoàn thanh tra và báo cáo giải trình của đơn vị, UBND huyện nhận thấy: Do nguồn thu của BQLDA không ổn định, nên việc đơn vị thực hiện chi tiền hỗ trợ các ngày lễ, Tết tùy thuộc vào tình hình kinh phí của đơn vị của năm đó thủ trưởng đơn vị quyết định mức chi.

Vì thế, năm 2021, nguồn không đảm bảo nên đơn vị chi mức hỗ trợ 300.000đ/cháu. UBND huyện Ngọc Hồi đề nghị đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm và thực hiện đúng quy định trong thời gian tới.

Trên cơ sở các sai phạm nêu trên, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi yêu cầu ông Lê Thế Hà - Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng huyện tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các cá nhân có sai phạm. Trong thời gian tới cần chấn chỉnh, khắc phục tồn tại đã nêu tại KLTT.

Đồng thời, yêu cầu Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng huyện Ngọc Hồi thực hiện việc công khai KLTT tại trụ sở làm việc của BQLDA đầu tư xây dựng huyện.

Thanh tra huyện Ngọc Hồi tham mưu, giúp Chủ tịch UBND huyện tổ chức theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện KLTT của BQLDA đầu tư xây dựng huyện.

Trần Thọ