Tiền thân của Vetvaco là Xí nghiệp Thuốc thú y Trung ương, với ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc thú y, chế phẩm sinh học dùng trong thú y và thú y thủy sản; dự trữ quốc gia về thuốc thú y. Số vốn điều lệ của Vetvaco là 36 tỷ đồng, trong đó, cổ phần của Nhà nước là 23,4 tỷ đồng (chiếm 65%). 

Theo kết luận thanh tra, trong thời kỳ thanh tra, Vetvaco cơ bản chấp hành đúng quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý, sử dụng vốn, tài sản, pháp luật chuyên ngành trong sản xuất thuốc thú ý và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu. Vetvaco kinh doanh có hiệu quả, lợi nhuận trước thuế cơ bản đạt và vượt kế hoạch được giao; nguồn vốn được bảo toàn và phát triển, trong đó có vốn của Nhà nước; không đầu tư ngoài ngành và không đầu tư vào doanh nghiệp khác. 

Tuy nhiên, đoàn thanh tra cũng chỉ ra một số mặt còn tồn tại, hạn chế: Điều 90, Luật Thú y năm 2015 đã quy định rất rõ người trực tiếp quản lý sản xuất, kiểm nghiệm thuốc thú y phải có chứng chỉ hành nghề thú y về sản xuất, kiểm nghiệm thuốc thú y; người trực tiếp sản xuất thuốc thú y phải được tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn phù hợp, nhưng đơn vị đã bố trí người trực tiếp quản lý (phụ trách) hoạt động sản xuất mà không có chứng chỉ hành nghề thú y. 

Việc ghi nhãn hàng hóa là thuốc thú y cũng không được đơn vị thực hiện đúng quy định so với với giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y: Sản phẩm Vetvaco-Iodine trong thành phần có thêm hoạt chất Glycerine và công dụng chưa được kiểm chứng rõ (tiêu diệt hầu hết các loại virut như cúm, LMLM, PRRS…) so với thành phần trong giấy phép lưu hành…

Ngoài ra, tại thời điểm ngày 15/11/2022, trên trang thông tin điện tử của Vetvaco (vetvaco.com.vn) chưa thực hiện công bố đầy đủ các thông tin theo quy định tại Điều 109 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 23 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 1/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, gồm: Điều lệ công ty; sơ yếu lý lịch, trình độ học vấn và kinh nghiệm nghề nghiệp của các thành viên hội đồng quản trị, kiểm soát viên, tổng giám đốc công ty; báo cáo tài chính hàng năm đã được đại hội đồng cổ đông thông qua; báo cáo đánh giá kết quả hoạt động hàng năm của hội đồng quản trị và ban kiểm soát. 

Vetvaco còn để lẫn hàng hóa kinh doanh trong kho dự trữ quốc gia (mặc dù có xếp khu vực riêng và có biển báo); không dán trên bao bì sản phẩm vắc xin để phân biệt hàng dự trữ quốc gia và hàng kinh doanh của doanh nghiệp; chưa xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật bảo quản hàng dự trữ quốc gia theo quy định, dẫn đến một số khoản chi phí bảo quản thanh toán với Nhà nước chưa đủ cơ sở - kết luận thanh tra nêu. 

Đoàn thanh tra đã kiến nghị Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo người đại diện phần vốn Nhà nước tại Vetvaco kiểm điểm, rút kinh nghiệm; chấm dứt ngay các hành vi vi phạm hành chính trong sản xuất thuốc thú y; khẩn trương xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật bảo quản hàng dự trữ quốc gia theo quy định; chấm dứt việc để lẫn hàng hóa kinh doanh trong kho dự trữ quốc gia; phải dán trên bao bì sản phẩm vắc xin để phân biệt hàng dự trữ quốc gia và hàng kinh doanh của doanh nghiệp.
Hoàng Nam