Nhiều vi phạm pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng

Công ty Phát Tài thực hiện dự án địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới thuộc trường hợp phải được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, nhưng Công ty Phát Tài chưa lập thủ tục xin chủ trương đầu tư là vi phạm quy định.

Địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới có diện tích 30.000m2 mà Công ty Phát Tài đề nghị Tổng cục Hải quan công nhận, không phù hợp với quy hoạch phân khu 1/2000 Cửa khẩu Kà Tum (nằm ngoài điện tích đã quy hoạch 9,16ha); không phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của huyện Tân Châu (không có trong danh mục công trình dự án thực hiện trong kỳ quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất) và quy hoạch nông thôn mới xã Tân Đông, huyện Tân Châu.

Các công trình xây dựng trong dự án đầu tư của Công ty Phát Tài không có giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền.

Công ty cam kết không đúng tài sản theo mẫu đơn số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 67/2019/NĐ-CP của Chính phủ khi xin công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu ở biên giới. Lý do: Công ty Phát Tài không có đất hợp pháp, đất này là của bà Cao Thị Bích Ngọc, chưa chuyển thành đất của Công ty Phát Tài.

“Như vậy, Công ty Phát Tài sử dụng đất thực hiện dự án vi phạm quy định tại Điều 6, khoản 2 và khoản 3 Điều 153 Luật Đất đai năm 2013; thực hiện dự án không đúng quy định tại Điều 32 Luật Đầu tư năm 2020”, KLTT của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nêu rõ.

Thiếu kiểm tra, xử lý vi phạm

Đối với dự án của Công ty Phát Tài, UBND huyện Tân Châu thiếu kiểm tra xử lý vi phạm; xác nhận cung cấp thông tin dự án chưa chặt chẽ về mặt pháp lý, dẫn đến Tổng cục Hải quan công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới của Công ty Phát Tài không đảm bảo điều kiện theo quy định pháp luật.

leftcenterrightdel
KLTT của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Thu Huyền 

Việc lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tân Châu có sai sót; diện tích 2.806,46m2 quy hoạch đất ở tại nông thôn, đất trồng cây lâu năm, không phù hợp với quy hoạch phân khu 1/2000 Cửa khẩu Kà Tum (diện tích trên được quy hoạch là đường giao thông và quy hoạch đất ở).

Khi xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, UBND huyện Tân Châu không tích hợp quy hoạch nông thôn mới xã Tân Đông vào quy hoạch sử dụng đất đến 2030, dẫn đến quy hoạch xây dựng và quy hoạch nông thôn mới không đồng bộ với quy hoạch sử dụng đất xã Tân Đông, huyện Tân Châu.

Việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của UBND huyện chưa đúng quy định tại khoản 3, Điều 58 Luật Đất đai năm 2013; Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo KLTT, việc Tổng cục Hải quan công nhận địa điểm tập kết kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới cho Công ty Phát Tài tại Quyết định số 142/QĐ-TCHQ ngày 6/2/2023, là không phù hợp với Nghị định số 67/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Lý do: UBND huyện Tân Châu cung cấp thông tin cho Tổng cục Hải quan không đầy đủ; công ty cam kết về tài sản không đúng tại mục 3 mẫu số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 67/2020/NĐ-CP của Chính phủ; địa điểm tập kết không phù hợp với quy hoạch phân khu 1/2000 Cửa khẩu Kà Tum, nằm ngoài diện tích 9,16ha đã quy hoạch kho bãi tập kết hàng hóa.

Mặt khác, công ty sử dụng cơ sở vật chất xây dựng trên đất nông nghiệp, diện tích khoảng 1,4ha chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, vi phạm pháp luật về đất đai.

Đề nghị kiểm điểm, chấn chỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đề nghị Cục Hải quan tỉnh báo cáo Tổng cục Hải quan, đề nghị thu hồi Quyết định 142/QĐ-TCHQ ngày 6/2/2023 về việc công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới của Công ty Phát Tài, do dự án này vi phạm các quy định thủ tục của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng theo KLTT đã chỉ ra.

Đề nghị UBND huyện Tân Châu ban hành thông báo đình chỉ các hoạt động có liên quan đến việc thực hiện dự án của Công ty Phát Tài.

Đồng thời, rà soát, chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền liên quan đến đất đai, đầu tư, xây dựng đối với các vi phạm của Công ty Phát Tài và của bà Cao Thị Bích Ngọc theo đúng quy định của luật (vượt thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh).

Tổ chức kiểm điểm nghiêm túc đối với tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra các vi phạm; các sai sót trong việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện, trong việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và các sai sót khác theo như KLTT đã chỉ ra.

Khắc phục, điều chỉnh lại quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng mục đích sử dụng đất ban đầu đối với phần diện tích đất của bà Cao Thị Bích Ngọc mà UBND huyện Tân Châu quy hoạch sai quy định.

Chỉ đạo chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn; tiến hành tự kiểm tra các trường hợp tương tự như trường hợp Công ty Phát Tài để xử lý theo quy định, không để vi phạm tương tự xảy ra trong thời gian tới.

Thu Huyền