Thanh tra quận 3 đã ban hành kết luận thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) tại UBND phường 4 (giai đoạn 2021 - 2022).

Kết luận thanh tra cho rằng, UBND phường 4 đã thực hiện tốt về công tác xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch triển khai công tác PCTN năm; công tác công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của đơn vị; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về luật PCTN; công tác kê khai tài sản, thu nhập lần đầu, hàng năm (2021 và 2022).

Ngoài ra, lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt công tác triển khai, quán triệt các quy định của pháp luật về PCTN quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ. Vì vậy, trong năm 2021 và 2022 đơn vị không phát sinh trường hợp cán bộ, công chức bị phản ánh, tố cáo về hành vi tham nhũng, quy tắc ứng xử và quy định về tặng quà và nhận quà tặng.

Ngoài những mặt tích cực trên, Thanh tra quận 3 cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, những vi phạm cần sớm khắc phục.

Công tác báo cáo định kỳ, đột xuất, UBND phường 4 thực hiện chưa tốt công tác báo cáo theo định kỳ, đột xuất (thiếu báo cáo công tác PCTN quý 3 và 9 tháng năm 2021) và thực hiện báo cáo không đúng biểu mẫu theo quy định.

Trong công tác công khai tài chính, UBND phường 4 chưa thực hiện công khai phần dự toán điều chỉnh hoặc bổ sung trong năm 2021 và 2022 theo quy định.

Về xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, qua thanh tra xác định, nội dung tại mục 8.3 của quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 và 2022 của đơn vị về tiền thu nhập từ chức danh kiêm nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã với chức danh không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố chưa phù hợp với khoản 3 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ- CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ…

UBND phường 4 chưa thực hiện báo cáo kết quả kiểm điểm trách nhiệm việc trình hồ sơ quyết toán trễ hạn 7 tháng so với thời gian quy định theo kiến nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 3 tại Thông báo số 47/TB-TCKH ngày 23/8/2022.

UBND phường 4 mua 4 phần mềm dưới 100 triệu chưa đúng quy trình chỉ định thầu theo khoản 2 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Ngoài ra, qua thanh tra về việc chi các khoản phụ cấp tại UBND phường 4, đoàn thanh tra phát hiện có một số vi phạm như chi phụ cấp kiêm nhiệm cho kế toán và thủ quỹ của trung tâm học tập cộng đồng của phường từ tháng 6/2021 đến tháng 12/2022 là không đúng đối tượng…

Cùng với đó, UBND phường 4 đã chi phụ cấp đối với chức danh không chuyên trách khu phố của tháng 1 và 2/2022 với số tiền hơn 16 triệu đồng vượt mức khoán quỹ phụ cấp…; chi chưa đúng phụ cấp của ban điều hành khu phố, tổ dân phố từ tháng 6/2021 đến tháng 12/2022 với số tiền gần 50 triệu đồng…

Chánh Thanh tra quận 3 Lê Thành Quốc kiến nghị Phòng Nội vụ chủ trì và hướng dẫn tổ chức kiểm điểm đối với các cá nhân sai phạm được nêu tại kết luận thanh tra. Đồng thời, đề nghị Phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện chấn chỉnh công tác chi phụ cấp của ban điều hành khu phố, tổ dân phố đối với các UBND phường; kiểm tra công tác chi phụ cấp của ban điều hành khu phố, tổ dân phố của UBND phường 4 trong năm 2023.

Kiến nghị Chủ tịch UBND quận 3 chỉ đạo Chủ tịch UBND phường 4 tổ chức họp rút kinh nghiệm đối với các cá nhân có hành vi sai phạm được nêu trong kết luận thanh tra về việc chưa thực hiện báo cáo công tác PCTN quý 3 và 9 tháng của năm 2021 và thực hiện nội dung báo cáo trong năm 2021, 2022 không đúng biểu mẫu theo quy định; chưa thực hiện công khai phần dự toán điều chỉnh hoặc bổ sung trong năm 2021 và 2022; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 và 2022, tại mục 8.3 về tiền thu nhập từ chức danh kiêm nhiệm quy định việc kiêm nhiệm chưa phù hợp quy định; chưa thực hiện báo cáo kết quả kiểm điểm trách nhiệm việc trình hồ sơ quyết toán trễ hạn 7 tháng so với thời gian quy định…

Đồng thời, chỉ đạo Chủ tịch UBND phường 4 thực hiện thu hồi, nộp ngân sách Nhà nước số tiền đã chi sai quy định được nêu trong kết luận thanh tra…

Chu Tuấn