Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Kết luận thanh tra số 05/KL-TTr ngày 26/1/2024 về việc thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật, chế độ, chính sách, văn bản hướng dẫn của cơ quan chức năng; quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện Châu Thành.

Theo kết luận thanh tra, trong giai đoạn 2015 - 2022, UBND huyện Châu Thành thực hiện lập, điều chỉnh 18 quy hoạch (10 quy hoạch sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, 8 quy hoạch sử dụng nguồn vốn khác), bao gồm 10 quy hoạch chi tiết, 4 quy hoạch chung, 4 điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới.

Nguồn kinh phí sử dụng gồm ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu, ngân sách huyện và nguồn vốn khác. Tổng kinh phí được cấp là 2.094.624.329 đồng, đã sử dụng và đề nghị thanh, quyết toán 1.821.728.718 đồng.

Qua thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật, chế độ, chính sách, văn bản hướng dẫn của cơ quan chức năng; quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng tại UBND huyện Châu Thành, phát hiện tổng số tiền sai phạm là 183.531.442 đồng.

Trong đó, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Thành thanh toán hợp đồng tư vấn không đúng trên hóa đơn tài chính 68.330.000 đồng. Nguyên nhân, do thời điểm xuất hóa đơn Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí (đơn vị tư vấn) đang tạm dừng hoạt động nên việc xuất hóa đơn chưa thực hiện đầy đủ theo số tiền thanh toán.

Phòng Tài chính - Kế hoạch không tham mưu UBND huyện Châu Thành hoàn trả ngân sách tỉnh (nguồn kinh phí có mục tiêu để thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Châu Thành do đã thực hiện và thanh, quyết toán) số tiền còn tồn 115.201.442 đồng, mà tiếp tục tham mưu cho UBND huyện sử dụng kinh phí còn tồn giao dự toán bổ sung cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng, số tiền 66.958.250 đồng để thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Châu Thành đến năm 2030 là không đúng mục tiêu.

Ngoài ra, Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định chứng từ quyết toán (nguồn kinh phí có mục tiêu để thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Châu Thành do Phòng Kinh tế và Hạ tầng làm chủ đầu tư) không phát hiện thanh toán hợp đồng tư vấn không đúng trên hóa đơn tài chính, số tiền 68.330.000 đồng (thanh toán 407.581.000 đồng, hóa đơn tài chính 339.251.000 đồng).

UBND huyện Châu Thành không hoàn trả nguồn kinh phí bổ sung có mục tiêu về ngân sách tỉnh, sau khi hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Châu Thành theo quy định, số tiền 115.201.442 đồng, mà tiếp tục ban hành quyết định giao dự toán bổ sung cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng để thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Châu Thành là không đúng mục tiêu, số tiền 66.958.250 đồng là sai so với quy định.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra những hạn chế, thiếu sót về trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu và trong việc lập, điều chỉnh, tổ chức thực hiện quy hoạch.

Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đề nghị UBND huyện Châu Thành, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài chính - Kế hoạch tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành, phát huy những mặt đạt được đồng thời rút kinh nghiệm, chấn chỉnh những vi phạm nêu tại kết luận thanh tra.

UBND huyện Châu Thành chịu trách nhiệm nộp số tiền 115.201.442 đồng vào ngân sách Nhà nước (từ nguồn kinh phí sử dụng không hết, không hoàn trả về ngân sách tỉnh).

Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng có văn bản yêu cầu rút kinh nghiệm đối với ông Ngô Thanh Toàn, nguyên Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, hiện nay là Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng, chịu trách nhiệm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành đối với sai sót không hoàn trả nguồn kinh phí bổ sung có mục tiêu về ngân sách tỉnh, số tiền 115.201.442 đồng; ký ban hành quyết định giao dự toán bổ sung cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng để thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Châu Thành, không đúng mục tiêu, số tiền 66.958.250 đồng.

Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Châu Thành tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các cá nhân là lãnh đạo, chuyên viên của Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài chính - Kế hoạch có liên quan đến những hạn chế, vi phạm được nêu tại kết luận thanh tra.

Thu Huyền