Sau khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, trên địa bàn xã Bắc Quỳnh và thị trấn Bắc Sơn có tổng số 54 cơ sở nhà, đất phải quản lý (xã Bắc Quỳnh là 28 cơ sở nhà, đất; thị trấn Bắc Sơn là 26 cơ sở nhà, đất) với tổng diện tích đất là 60.426,3m2.

Kết quả thanh tra cho thấy, UBND huyện Bắc Sơn có nhiều hạn chế, thiếu sót cần được nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và khắc phục.

UBND huyện chưa trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định điều chuyển đối với 3 cơ sở nhà, đất phải điều chuyển gồm Trạm Y tế xã Quỳnh Sơn (cũ) thôn Đon Riệc 2; Trường Tiểu học xã Bắc Quỳnh - Điểm trường Bắc Sơn, thôn Trí Yên; Trường Tiểu học thị trấn Bắc Sơn - Điểm trường Hữu Vĩnh, thôn Hợp Thành - Pác Lũng, thị trấn Bắc Sơn.

UBND huyện chưa trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đối với 2 cơ sở nhà, đất phải thu hồi theo quy định là Trạm Y tế xã Bắc Quỳnh, trạm cũ thôn Trí Yên; Trạm Y tế cũ thôn Hợp Thành - Pác Lũng, thị trấn Bắc Sơn.

Ngoài ra, UBND huyện chưa thực hiện các trình tự, thủ tục trình UBND tỉnh thực hiện bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 2 cơ sở nhà, đất là đất trụ sở làm việc cũ, khối phố Nguyễn Thị Minh Khai và Trạm Y tế thị trấn cũ, thị trấn Bắc Sơn.

Sau khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, UBND huyện chưa rà soát, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP đối với 30 cơ sở nhà, đất là nhà văn hoá thôn trên địa bàn xã Bắc Quỳnh và thị trấn Bắc Sơn.

40/54 cơ sở nhà, đất gồm xã Bắc Quỳnh 23 cơ sở nhà, đất; thị trấn Bắc Sơn 17 cơ sở nhà, đất chưa được cơ quan sử dụng đất lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Xác minh thực tế đối với 19/54 cơ sở nhà, đất cho thấy, cơ bản các cơ sở nhà, đất hiện đang được sử dụng đúng mục đích. Tuy nhiên, còn có 6 cơ sở nhà, đất hiện nay không được sử dụng, 4 cơ sở nhà, đất sử dụng không đúng mục đích sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mục đích sử dụng đất được giao.

UBND thị trấn Bắc Sơn chưa xác định giá trị quyền sử dụng đất đối với khu đất trụ sở UBND thị trấn và khu đất trụ sở UBND xã Hữu Vĩnh (cũ). UBND xã Bắc Quỳnh chưa xác định giá trị quyền sử dụng đất đối với khu đất trụ sở UBND xã Bắc Sơn (cũ) và khu đất trụ sở UBND xã Bắc Quỳnh (cũ) để tính vào giá trị tài sản theo quy định tại Khoản 1, Điều 100 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.

Khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, UBND các xã, thị trấn trước khi sắp xếp gồm xã Hữu Vĩnh, Quỳnh Sơn, Bắc Sơn, thị trấn Bắc Sơn và UBND các xã, thị trấn sau sắp xếp gồm UBND xã Bắc Quỳnh, UBND thị trấn Bắc Sơn không thực hiện trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản công theo quy định.

Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn chưa ban hành quyết định điều chuyển tài sản công theo thẩm quyền được quy định tại Khoản 3, Điều 6 Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn, được ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh Lạng Sơn.

Thanh tra tỉnh xác minh thực tế tại xã Bắc Quỳnh cho thấy có một số bộ máy vi tính để bàn, máy tính xách tay, bộ tăng âm loa đài đang được UBND xã Bắc Quỳnh quản lý, sử dụng nhưng không được thống kê, hạch toán theo quy định tại Khoản 2, Điều 119 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.

UBND xã Bắc Quỳnh và UBND thị trấn Bắc Sơn chưa thực hiện kiểm kê tài sản năm 2022 theo quy định tại Khoản 2, Điều 40 Luật Kế toán năm 2015; chưa thực hiện chế độ báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2020, 2021, 2022 theo quy định tại Điều 130 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.

Thanh tra tỉnh yêu cầu UBND huyện Bắc Sơn tổ chức chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và khắc phục các hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra qua thanh tra. UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn lập hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đối với cơ sở nhà, đất phải thu hồi; trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định điều chuyển đối với cơ sở nhà, đất phải điều chuyển theo quy định.

Đề nghị Sở Tài chính tiếp tục quan tâm công tác hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn.

Hoàng Long