Qua kiểm tra về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, cơ cấu tổ chức tại Trung tâm Y tế, Thanh tra Sở Y tế chỉ ra, diện tích sàn xây dựng bình quân theo giường thực kê là 38m²/giường bệnh chưa đủ 50 m²/giường bệnh theo quy định.

Tại Trạm Y tế xã Lâm Giang, xã An Thịnh có thiết bị y tế chưa sử dụng để tại kho nhưng chưa đề xuất với Trung tâm để xử lý tài sản theo quy định.

Thực tế còn 3 khoa lồng ghép chức năng: Khoa Hồi sức cấp cứu - Nhi; Khoa Nội tổng hợp - Truyền nhiễm; Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư Y tế - Kiểm soát nhiễm khuẩn, chưa thành lập khoa riêng theo cơ cấu tổ chức so với Quyết định số 297 ngày 4/3/2022 của UBND tỉnh Yên Bái.

Đối với công tác dược, Trung tâm chưa kịp thời chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng thuốc - thiết bị y tế tại các khoa, phòng và đơn vị trực thuộc.

Chưa ban hành kế hoạch hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên theo quy định; chưa tham mưu ban hành danh mục thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm sử dụng theo quy định.

Tổ dược lâm sàng chưa ban hành kế hoạch hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Người phụ trách công tác dược lâm sàng chưa có chứng chỉ hành nghề về dược lâm sàng.

Một số bệnh án bác sỹ chỉ định sử dụng thuốc không ghi theo trình tự; không ghi số thứ tự ngày dùng thuốc đối với thuốc kháng sinh.

Tại Khoa Nội - Truyền nhiễm, thuốc tại các xe cấp phát chưa để riêng từng khay cho từng người bệnh đang điều trị nội trú, chưa công khai thuốc tại giường cho từng bệnh nhân.

Các phó khoa ký phiếu lĩnh thuốc thuốc khi chưa có ủy quyền bằng văn bản của trưởng khoa theo quy định. Sổ bàn giao thuốc, thiết bị y tế tủ trực tại một số khoa lâm sàng không đúng mẫu, việc bàn giao số lượng thực tế giữa các kíp trực chưa đúng thời điểm bàn giao thực tế.

Trung tâm chưa bố trí kho riêng để bảo quản thiết bị y tế và hóa chất xét nghiệm tại Khoa Dược; chưa xây dựng danh mục, bố trí cơ số thuốc và thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại Trung tâm và các đơn vị trực thuộc.

Kiểm tra về thực hiện các quy chế, quy định pháp luật về chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh phát hiện, Trung tâm chưa thành lập Khoa Cấp cứu, Khoa Hồi sức tích cực - chống độc riêng biệt theo quy định. Chưa thể thiện việc bàn giao thuốc và thiết bị y tế sau mỗi lần thực hiện cấp cứu ngoại viện; tại một số lần thực hiện nhiệm vụ cấp cứu ngoại viện người được giao thực hiện chưa được đào tạo về cấp cứu.

Hầu hết người bệnh và người nhà người bệnh tại các khoa lâm sàng không được cung cấp quần áo của bệnh viện theo quy định tại Thông tư số 45 ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế quy định về trang phục y tế.

Đối với công tác y tế dự phòng: Việc chỉ đạo quản lý, tổ chức triển khai hoạt động y tế dự phòng tại Trung tâm và công tác kiểm tra, giám sát tuyến xã chưa đạt hiệu quả cao; nội dung thực hiện còn chưa cụ thể. Việc đánh giá, kiểm tra, giám sát chưa đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định, chưa có biện pháp theo dõi việc khắc phục của tuyến xã sau kiểm tra, giám sát.

Về công tác phòng chống HIV/AIDS, nội dung đánh giá, đề xuất khắc phục tồn tại, hạn chế trong báo cáo và biên bản giám sát hỗ trợ tại cơ sở còn chung chung, chưa cụ thể, rõ ràng.

Công tác kiểm tra, giám sát của Chi cục An toàn thực phẩm đối với Trung tâm Y tế huyện Văn Yên chưa được sát sao, cụ thể (Không có báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát; không có biên bản làm việc...); công tác kiểm tra, giám sát của Trung tâm đối với các trạm y tế trên địa bàn đã thực hiện song song mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao.

Để xảy ra tồn tại, hạn chế, Thanh tra Sở Y tế xác định trách nhiệm thuộc về tập thể lãnh đạo Trung tâm; Hội đồng Thuốc và điều trị; một số phòng, khoa, trạm y tế một số xã và các cá nhân phụ trách, thực hiện các nhiệm vụ.

Thanh tra sở đề nghị, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện quy chế môn, các quy định của pháp luật tại các khoa, phòng và các đơn vị trực thuộc.

Có biện pháp cụ thể để cải thiện, nâng cao chất lượng trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, nhân viên. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các hội đồng chuyên môn, Hội đồng Thuốc và điều trị, Tổ dược lâm sàng.

Đào tạo, bố trí nhân lực, trang thiết bị để thành lập Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc.

Có biện pháp xử lý theo quy định pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công đối với một số trang thiết bị y tế còn mới chưa sử dụng do không có nhu cầu.

Tiến hành kiểm điểm các tập thể, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra vi phạm, các tồn tại…

Bích Thảo