Công ty TNHH MTV Quản lý và Xây dựng giao thông Quảng Ninh là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước trực thuộc UBND tỉnh.

Tiền thân của công ty là Đoạn Quản lý cầu đường bộ 1 Quảng Ninh, thành lập tháng 6/2003; chuyển đổi thành Công ty Quản lý cầu đường bộ 1 Quảng Ninh; đến tháng 6/2010 chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Quản lý cầu đường bộ I Quảng Ninh.

Tháng 12/2014, công ty chính thức chuyển sang Công ty Cổ phần Cầu đường bộ I Quảng Ninh; vốn điều lệ gần 11,4 tỷ đồng (Nhà nước nắm giữ 75% cổ phần; cổ đông là người lao động trong công ty nắm giữ 25% cổ phần).

Thanh tra tỉnh Quảng Ninh nhận xét, việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Quản lý và Xây dựng giao thông Quảng Ninh được công ty, đơn vị tư vấn và cơ quan chức năng thực hiện cơ bản các bước theo quy định.

Việc lập danh mục tài sản, số liệu để xác định giá trị doanh nghiệp cơ bản phù hợp với số liệu trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi kiểm toán độc lập và số dư các tài khoản trên sổ kế toán; áp dụng phương pháp đánh giá tài sản phù hợp với quy định.

Thực hiện quyết toán, nộp đầy đủ tiền bán cổ phần về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp quản lý; sau cổ phần hóa, công ty đã sử dụng toàn bộ người lao động tại thời điểm cổ phần hóa, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

Bên cạnh các ưu điểm nêu trên, trong quá trình thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Quản lý và Xây dựng giao thông Quảng Ninh vẫn còn một số tồn tại, vi phạm.

Công ty tư vấn cổ phần hóa đã đánh giá lại giá trị tài sản cố định là nhà, công trình trên cơ sở xác định lại giá nhà, vật kiến trúc tại thời điểm kiểm kê theo suất vốn đầu tư chưa đúng theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đã kiểm kê, thống kê thiếu tài sản; tính chưa đúng, chưa đủ đối với một số tài sản là nhà, công trình, gồm: Công trình tại thị xã Quảng Yên, tính thiếu hạng mục tường rào có chiều dài khoảng 230,4m.

Trụ sở công ty, tính thiếu diện tích xây dựng 96,82m2 của nhà 5 tầng; tính thiếu diện tích xây dựng 141,09m2 của nhà 3 tầng. Tổng diện tích xây dựng tính thiếu của 2 nhà văn phòng là 237,91m2.

Tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đã xác định giá trị lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp là không (0) đồng. Giá trị lợi thế kinh doanh tính lại theo quy định tăng số tiền gần 151 triệu đồng.

“Việc xác định chưa đúng, chưa đủ giá trị doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hóa đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc xác định vốn điều lệ, số lượng cổ phần của công ty cổ phần, số lượng cổ phần sở hữu của Nhà nước và các cổ đông theo tỷ lệ tại phương án cổ phần hóa được duyệt” - kết luận thanh tra cho biết.

Đồng thời, công ty cổ phần hóa đã phân phối lợi nhuận năm 2013, 2014 (trong đó, có việc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi từ quỹ đầu tư phát triển) khi chưa có ý kiến chấp thuận của UBND tỉnh, chưa đúng quy định.

Về chuyển đổi mục đích SDĐ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất xây dựng nhà ở, kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, Dự án Đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng khu trụ sở và nhóm nhà ở tại phường Giếng Đáy, TP Hạ Long (diện tích 3.259,9m2), được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt lần đầu (vào năm 2013) không phù hợp với quy hoạch SDĐ đến năm 2020 và kế hoạch SDĐ kỳ đầu (2011 - 2015) của TP Hạ Long.

Dự án được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh vào năm 2015 và cho phép chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền SDĐ sang giao đất có thu tiền SDĐ (tháng 4/2015) để thực hiện dự án không phù hợp với quy hoạch SDĐ của TP Hạ Long đến năm 2020. Đến năm 2019 khu đất thực hiện dự án đã được cập nhật quy hoạch là đất ở.

Thanh tra tỉnh Quảng Ninh khẳng định, trách nhiệm của những tồn tại, vi phạm trên thuộc về Công ty TNHH MTV Quản lý và Xây dựng giao thông Quảng Ninh; Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội; tổ giúp việc cổ phần hóa; Ban Chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp của tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh; Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh.

Đồng thời yêu cầu, Ban Chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp của tỉnh và tổ giúp việc cổ phần hóa tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân (bao gồm cả các cá nhân của Công ty TNHH MTV Quản lý và Xây dựng giao thông Quảng Ninh) có liên quan đối với các nội dung tồn tại, vi phạm đã nêu.

Cùng với đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến việc tham mưu phê duyệt dự án đầu tư, chuyển hình thức và mục đích SDĐ.

Trọng Tài