Qua thanh tra cho thấy, về thực hiện công tác thanh tra, việc xây dựng kế hoạch thanh tra chưa sát với thực tế nên phải điều chỉnh nhiều số cuộc thanh tra. Năm 2018, Sở Xây dựng lập kế hoạch thanh tra, trùng đối tượng thanh tra với các tổ chức thanh tra, kiểm toán khác trên địa bàn, song chưa điều chỉnh kế hoạch để thực hiện dẫn đến tỷ lệ thực hiện thấp, đạt 61% so với kế hoạch đã ban hành.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng báo cáo và kết luận của một số cuộc thanh tra còn chậm thời gian so với quy định, đồng thời chưa lập danh mục tài liệu để lưu trữ hồ sơ các cuộc thanh tra theo quy định.

Việc thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Sở sử dụng sổ tiếp công dân chưa đúng mẫu, việc ghi chép theo dõi kết quả giải quyết đơn thư trên sổ chưa đầy đủ. Đáng chú ý, công tác tham mưu, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo còn kéo dài, chưa dứt điểm.

Về thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Sở Xây dựng chưa xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng riêng theo Kế hoạch phòng, chống tham nhũng của tỉnh.

Thanh tra tỉnh phát hiện, công tác công khai tài chính, tài sản còn có nội dung chưa thực hiện đầy đủ theo quy định. Trong khi đó, việc kiểm soát hồ sơ các thủ tục hành chính còn có trường hợp chưa thực hiện đủ theo quy trình. Sở Xây dựng cũng chưa rà soát đối tượng phải chuyển đổi vị trí công tác hàng năm.

Việc kê khai tài sản thu nhập, danh sách phê duyệt người kê khai tài sản, thu nhập còn có trường hợp ngoài đối tượng phải kê khai, ngoài ra có bản kê khai thiếu thông tin theo mẫu.

Thanh tra tỉnh xác định nguyên nhân do nhận thức của một số cán bộ công chức trong việc nghiên cứu, thực hiện các quy định về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng chưa sâu.

Công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của cán bộ công chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao chưa thường xuyên. Ý thức trách nhiệm của một số cán bộ công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân và kiểm soát các thủ tục hành chính chưa cao.

Kết luận thanh tra số 01/KL-TTr chỉ ra rằng, trách nhiệm về những tồn tại nêu trên thuộc về tập thể lãnh đạo Sở, người đứng đầu các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức được phân công nhiệm vụ tham mưu, giải quyết các công việc được giao.

Nhằm chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm nêu trên, Thanh tra tỉnh đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng thường xuyên quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức trong việc thực hiện các quy định về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Sở Xây dựng có trách nhiệm tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra, việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức trong đơn vị; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng quy trình, phân công rõ trách nhiệm các phòng ban trong thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính.

Thanh tra tỉnh đề nghị Sở tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết dứt điểm 1 vụ tố cáo được giao xác minh và giải quyết dứt điểm 1 vụ tố cáo thuộc thẩm quyền. Chỉ đạo thực hiện các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, đồng thời đôn đốc các đơn vị là đối tượng phải thực hiện quyết định thu hồi tiền theo các kết luận thanh tra của Sở, nộp dứt điểm số tiền 322.889.471 đồng vào ngân sách Nhà nước.

Sở Xây dựng có trách nhiệm chỉ đạo họp rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân, người đứng đầu các phòng, đơn vị có tồn tại, hạn chế được nêu trong kết luận.

Được biết, trong thời kỳ thanh tra, ông Hoàng Đức Khánh là Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên.

Hoàng Long