Kết luận thanh tra cho thấy, tại thời điểm thanh tra, Công ty TNHH Đầu tư, thương mại và dịch vụ Quinn Hà Nội đã báo cáo định kỳ hằng năm về tình hình hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; đã ký hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sau khi người lao động trúng tuyển và trước khi người lao động xuất cảnh; đã thực hiện ký quỹ hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định; hướng dẫn lao động tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, thanh lý hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài…

Tuy nhiên, kết luận thanh tra cũng chỉ ra nhiều quy định của pháp luật lao động về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng chưa được Công ty TNHH Đầu tư, thương mại và dịch vụ Quinn Hà Nội thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ, cụ thể:

Trước ngày 27/9/2023, doanh nghiệp không đăng tải trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp văn bản của Bộ LĐTB&XH về việc chuẩn bị nguồn lao động theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 26 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Bên cạnh đó, nội dung hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ghi chưa cụ thể về quyền, nghĩa vụ của mỗi bên theo quy định tại Điều 21 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, cụ thể: Khoản 2.9 Điều 2 ghi “Tiền lương: Theo quy định lương tối thiểu lao động làm việc; tiền làm thêm giờ, các khoản tiền thưởng, phụ cấp theo quy định của Luật Lao động Nhật Bản”.

Trước ngày 27/9/2023, doanh nghiệp ký không đúng mẫu hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (11 người làm việc tại thị trường Hàn Quốc) theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 21/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/122021 của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH.

Kết luận thanh tra của Bộ LĐTB&XH cũng chỉ rõ, trước ngày 27/9/2023, doanh nghiệp thực hiện chuẩn bị nguồn khi chưa có văn bản chấp thuận của Bộ LĐTB&XH (11 người làm việc tại thị trường Hàn Quốc) là không đúng quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; không cam kết bằng văn bản việc ưu tiên tuyển chọn người lao động đã tham gia hoạt động chuẩn bị nguồn của doanh nghiệp theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 18 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Ngoài ra, tài liệu giáo dục định hướng cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài chửa đủ nội dung theo quy định tại Phụ lục XII Thông tư số 21/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2021 của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH, cụ thể: Thiếu nội dung kỹ năng chỉ tiêu, tiết kiệm, gửi tiền về nước trong thời gian làm việc ở nước ngoài.

Ngày 11/10/2023, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH Đầu tư, thương mại và dịch vụ Quinn Hà Nội 357,5 triệu đồng do vi phạm các hành vi: Ký không đúng mẫu hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; không đăng tải trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp văn bản của Bộ LĐTB&XH về việc chuẩn bị nguồn lao động; thực hiện chuẩn bị nguồn khi chưa có văn bản chấp thuận của Bộ LĐTB&XH (11 người làm việc tại thị trường Hàn Quốc); không cam kết bằng văn bản việc ưu tiên tuyển chọn người lao động đã tham gia hoạt động chuẩn bị nguồn của doanh nghiệp.

Thanh tra Bộ LĐTB&XH kiến nghị Công ty TNHH Đầu tư, thương mại và dịch vụ Quinn Hà Nội khắc phục các sai phạm đã được nêu tại kết luận thanh tra. Niêm yết công khai kết luận thanh tra tại trụ sở làm việc của doanh nghiệp ít nhất 15 ngày liên tục theo quy định, đồng thời có báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện kết luận thanh tra về Thanh tra Bộ.

Phương Anh