Xét duyệt bồi thường, hỗ trợ không đúng quy định

Theo Thanh tra TP Cần Thơ, quá trình triển khai thực hiện dự án, các phòng, ban của quận Ninh Kiều không tham mưu cho UBND quận công bố quy hoạch đất và ban hành kế hoạch thu hồi đất theo quy định; thực hiện đo đạc, kiểm đếm trước khi ban hành thông báo thu hồi đất, không họp dân trực tiếp để lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Việc ban hành thông báo, quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư của UBND quận Ninh Kiều thực hiện chưa đúng thời gian quy định tại Khoản 1, Điều 67 và Khoản 3, Điều 69 Luật Đất đai năm 2013.

Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Ninh Kiều là đơn vị thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án, nhưng không phối hợp với UBND phường An Khánh tổ chức họp dân trực tiếp để lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định. Việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu chưa được quan tâm đúng mức, vẫn còn tình trạng thất lạc hồ sơ, tài liệu.

Hội đồng Bồi thường, tổ chuyên viên đã xét duyệt bồi thường, hỗ trợ cho 3 trường hợp tại hạng mục cải tạo, nâng cấp hồ Bún Xáng và 3 trường hợp tại hạng mục nâng cấp hẻm Lò Mổ không đúng quy định, với tổng số tiền hơn 126 triệu đồng.

Đối với việc áp dụng chính sách tái định cư, tại hạng mục nâng cấp hẻm liên khu vực 2, 3 (hẻm lộ ngân hàng), UBND phường An Khánh xác nhận 1 trường hợp không đúng thực tế, không đúng theo hồ sơ. Tổ chuyên viên của hội đồng bồi thường không kiểm tra hồ sơ, tham mưu cho hội đồng bồi thường xét bố trí nền tái định cư không đúng quy định.

Hạng mục nâng cấp, cải tạo hồ Bún Xáng, có 1 trường hợp xét tái định cư chưa đúng quy định tại khoản 1, Điều 21 Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND và mục 2.7, phụ lục 1 của khung chính sách tái định cư.

Trong việc thực hiện pháp luật về đấu thầu, nội dung quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu chưa thể hiện giá gói thầu, nguồn vốn thực hiện, phương pháp đấu thầu, hình thức hợp đồng, thời gian hợp đồng.

Ngoài ra, đơn giá một số công việc thực hiện không đúng quy định tại Khoản 2, Điều 62 Luật Đấu thầu 2013 về hợp đồng theo đơn giá cố định. Giá hợp đồng (dự toán) của gói thầu 2.4.1 phát sinh tăng 56%, gói thầu 2.4.7 phát sinh tăng đợt 1 là 29%, đợt 2 là 23% và gói thầu 2.4.8 tăng 31% so với giá trị hợp đồng ban đầu, nhưng Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức TP Cần Thơ (Ban ODA) không xin ý kiến người quyết định đầu tư theo quy định.

Không cập nhật hồ sơ thiết kế cơ sở

Công tác thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán gói thầu CT-PW-2.4 - thi công xây dựng hồ Bún Xáng không có các văn bản chấp thuận chủ trương của UBND TP về việc điều chỉnh, bổ sung, giảm quy mô đầu tư cụ thể cho từng hạng mục thuộc gói thầu CT-PW-2.4.

Quá trình triển khai thực hiện dự án có phát sinh một số hạng mục công trình ngoài thiết kế cơ sở được duyệt để sử dụng nguồn vốn kết dư của dự án. Tuy nhiên, Ban ODA không cập nhật hồ sơ thiết kế cơ sở và hoàn thành hồ sơ điều chỉnh dự án theo chỉ đạo của UBND TP, dẫn đến việc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công không phù hợp với hồ sơ thiết kế cơ sở.

Ban ODA phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán gói thầu CT-PW-2.4 không phù hợp với hồ sơ thiết kế cơ sở được duyệt. Đến thời điểm thanh tra, hồ sơ điều chỉnh Dự án 2 chưa được phê duyệt.

Tại gói thầu CT-PW-2.4, việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế móng cống hộp, móng cầu, điều chỉnh thiết kế tim tuyến đường giao thông, điều chỉnh thiết kế cao độ mặt đường, bổ sung một số vị trí thoát nước mưa, nước thải tại một số nơi của hạng mục chưa phù hợp theo quy định.

Trong quá trình tổ chức thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế - dự toán điều chỉnh, Ban ODA không có văn bản trình các cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh theo quy định.

Thanh tra TP Cần Thơ kiến nghị Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận Ninh Kiều thu hồi hơn 126 triệu đồng nộp ngân sách Nhà nước do chi bồi thường, hỗ trợ cho 6 trường hợp không đúng quy định.

Ban ODA giảm trừ khi thanh, quyết toán đối với các đơn vị thi công do thực hiện khối lượng chưa đúng hồ sơ thiết kế và hợp đồng đã ký kết với tổng số tiền hơn 1,17 tỷ đồng, do thanh toán khối lượng chưa đúng với hồ sơ thiết kế.

Chánh Thanh tra TP kiến nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo Giám đốc Ban ODA, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều nghiêm túc tổ chức thực hiện kết luận thanh tra, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, sai phạm. Đồng thời, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra những hạn chế, thiếu sót, sai phạm trong việc thực hiện Dự án 2.

Cảnh Nhật