Thực hiện tốt việc tham mưu quản lý nhà nước về công tác thanh tra

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Thanh tra tỉnh Yên Bái đã thực hiện tốt việc tham mưu, giúp UBND tỉnh Yên Bái thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra; chủ động theo dõi, tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện có hiệu quả pháp luật về thanh tra.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Chỉ thị số 11 ngày 1/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh tra.

Thanh tra tỉnh đã trình UBND tỉnh ban hành quyết định điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2022 để thực hiện cuộc thanh tra chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh đã ban hành 37 văn bản, trong đó có 11 văn bản (8 công văn, 2 quyết định, 1 tờ trình) thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thanh tra và 33 văn bản (14 công văn, 12 quyết định, 7 báo cáo) để tổ chức triển khai các cuộc thanh tra theo quy định.

Ban hành quyết định sửa đổi Quyết định 243 ngày 8/11/2018 của Thanh tra tỉnh ban hành Quy định về giám sát hoạt động của đoàn thanh tra, thẩm định dự thảo kết luận thanh tra; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.

Tiếp tục theo dõi việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các tổ chức thanh tra trong tỉnh, kết quả: Xử lý 6 trường hợp có sự chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh theo tinh thần của Chỉ thị số 20 ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tính chính xác việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của thanh tra các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Tiếp tục tổ chức kiểm tra tính chính xác đối với kết luận thanh tra của thủ trưởng các sở, ngành và kết luận thanh tra của chủ tịch UBND, chánh thanh tra các huyện, thị xã, thành phố.

Tỷ lệ thu hồi tiền sai phạm sau thanh tra đạt trên 90%

6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã tiến hành triển khai 90 cuộc thanh tra (trong đó 38 cuộc thanh tra hành chính và 52 cuộc thanh tra chuyên ngành). Qua thanh tra phát hiện sai phạm hơn 95 triệu đồng; kiến nghị xử lý thu hồi hơn 95 triệu đồng; ban hành 145 quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 1,4 tỷ đồng.

Riêng Thanh tra tỉnh, đã tổ chức 9 đoàn thanh tra tại 15 đơn vị. Trong đó, có 4 đoàn thanh tra tra về chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ tại 10 đơn vị, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; 1 đoàn thanh tra đột xuất đối với Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi tỉnh; 4 đoàn thanh tra theo kế hoạch.

Các cuộc thanh tra được triển khai đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục theo quy định của pháp luật; tuân thủ về chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra; không phát sinh khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến hoạt động thanh tra của các đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh.

Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý về thanh tra được quan tâm, thực hiện nghiêm túc, 100% kết luận thanh tra được các đối tượng thanh tra tổ chức thực hiện; tỷ lệ thu hồi tiền sai phạm sau thanh tra đạt trên 90%.

Chánh Thanh tra tỉnh Yên Bái Nguyễn Kiều Phương cho biết, 6 tháng đầu năm 2022, công tác thanh tra được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, Thanh tra tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tiến hành tổ chức các cuộc thanh tra đúng tiến độ đảm bảo yêu cầu của cấp trên và không làm ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của đơn vị được thanh tra.

Phương pháp tiến hành thanh tra đang được đổi mới theo hướng tích cực, chất lượng các cuộc thanh tra, kết luận thanh tra được nâng lên. Công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra được quan tâm thực hiện và đạt kết quả tích cực.

Thời gian tới, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11 ngày 01/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh tra; kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thanh tra; đồng thời, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra trong tình hình mới.

Cùng với đó, tập trung chỉ đạo ngành Thanh tra trong tỉnh tổ chức thực hiện tốt các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt và thanh tra đột xuất, thanh tra chuyên đề năm 2022.

Đồng thời, tập trung kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra, thu hồi tiền, tài sản vào ngân sách Nhà nước; kịp thời kiến nghị sửa đổi những sơ hở bất cập trong công tác quản lý và cơ chế, chính sách…

Bùi Bình