Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Toàn Thắng làm trưởng đoàn cùng các thành viên là lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn của sở.

Thời kỳ thanh tra kể từ thời điểm các tổ chức được giao đất, được cho thuê đất đến nay. Thời hạn thanh tra trong vòng 30 ngày (không kể ngày nghỉ, ngày lễ).

Nếu sau thời gian 30 ngày mà việc thanh tra chưa kết thúc hoặc cần thiết phải kéo dài thêm thời gian thì sẽ gia hạn theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ của đoàn thanh tra là xem xét công tác chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất của các tổ chức, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trong quá trình thanh tra, nếu phát hiện sai phạm, sẽ đề xuất biện pháp xử lý theo quy định pháp luật, trường hợp việc xử lý sai phạm vượt thẩm quyền của sở thì sở báo cáo UBND TP HCM xem xét, quyết định.

Việc thanh tra này cũng nhằm làm cho công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn hiệu quả hơn, tránh lãng phí.

Thu Huyền