Quý II/2022, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh Bình Định đã tiến hành 766 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 3.742 lượt tổ chức và cá nhân, gồm 687 lượt kiểm tra thường xuyên, 42 cuộc thanh tra theo đoàn và 37 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất.

Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 76 tổ chức và 249 cá nhân có vi phạm, trong đó vi phạm về kinh tế 279 triệu đồng; xử lý thu hồi về cho Nhà nước 226 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác về kinh tế 47 triệu đồng; ban hành 289 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 40 tổ chức và 249 cá nhân với số tiền 1.711 triệu đồng.

Cùng thời gian, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có vi phạm đã thực hiện nộp vào ngân sách Nhà nước 1.587 triệu đồng, gồm 60 triệu đồng tiền vi phạm phát hiện qua thanh tra, kiểm tra và 1.527 triệu đồng tiền phạt xử lý vi phạm hành chính; các cơ quan có liên quan đã thực hiện xong các kiến nghị xử lý khác về kinh tế với số tiền 53 triệu đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2022 đã tiến hành 1.618 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 4.678 lượt tổ chức và cá nhân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật, quy định của Nhà nước trên các lĩnh vực: quản lý, đầu tư xây dựng, trật tự xây dựng; trật tự an toàn giao thông; quản lý tài chính và ngân sách Nhà nước; hoạt động khám chữa bệnh; vệ sinh an toàn thực phẩm; vệ sinh an toàn lao động; kinh doanh dịch vụ văn hóa; thông tin và truyền thông; khoa học và công nghệ; quản lý đất    đai, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường… Trong đó, có 08 cuộc thanh tra, kiểm tra từ năm 2021 chuyển sang, 1.610 cuộc thanh tra, kiểm tra trong kỳ; có 1.491 lượt kiểm tra thường xuyên, 74 cuộc thanh tra, kiểm tra theo đoàn và 53 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất.

Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 111 tổ chức và 388 cá nhân vi phạm, trong đó vi phạm về kinh tế 321 triệu đồng; xử lý thu hồi về cho Nhà nước 268 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác 53 triệu đồng; ban hành 446 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 58 tổ chức và 388 cá nhân với số tiền 2.650 triệu đồng.

Cùng kỳ, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có vi phạm đã thực hiện nộp vào ngân sách Nhà nước 2.562 triệu đồng, gồm 96 triệu đồng tiền vi phạm phát hiện qua thanh tra, kiểm tra và 2.466 triệu đồng tiền phạt xử lý vi phạm hành chính; các cơ quan có liên quan đã thực hiện xong các kiến nghị xử lý khác về kinh tế với số tiền 53 triệu đồng.

-----------------------

Kết quả thanh tra, kiểm tra cụ thể của một số sở, ngành

Sở Xây dựng thanh tra, kiểm tra tại 145 lượt tổ chức, cá nhân, phát hiện 26 tổ chức vi phạm, trong đó vi phạm về kinh tế và xử lý thu hồi về cho Nhà nước 198 triệu đồng, ban hành 23 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 23 tổ chức với số tiền 1.006 triệu đồng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thanh tra, kiểm tra tại 403 lượt tổ chức, cá nhân, phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 01 tổ chức và 12 cá nhân vi phạm với số tiền 148 triệu đồng.

Sở Giao thông vận tải thanh tra, kiểm tra tại 708 lượt tổ chức, cá nhân, phát hiện và ban hành 373 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 11 tổ chức và 362 cá nhân với số tiền 745 triệu đồng.

Sở Y tế thanh tra, kiểm tra tại 173 lượt tổ chức, cá nhân, phát hiện và ban hành 16 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 03 tổ chức và 13 cá nhân với số tiền 311 triệu đồng.

Sở Lao động - Thương binh & Xã hội thanh tra, kiểm tra tại 35 lượt tổ chức, phát hiện và ban hành 08 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 08 tổ chức với số tiền 92 triệu đồng.

Sở Tài nguyên và Môi trường thanh tra, kiểm tra tại 56 tổ chức, cá nhân, phát hiện và ban hành 02 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 tổ chức với số tiền 170 triệu đồng.

Sở Khoa học và Công nghệ thanh tra, kiểm tra tại 167 tổ chức, phát hiện và ban hành 08 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 08 tổ chức với số tiền 137 triệu đồng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thanh tra tại 25 tổ chức, phát hiện 09 tổ chức vi phạm về kinh tế số tiền 123 triệu đồng, xử lý thu hồi về cho Nhà nước 70 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác 53 triệu đồng...

Lan Anh