Đoàn thanh tra gồm có 6 thành viên, do ông Điểu Nen, Phó Trưởng Ban Dân tộc làm Trưởng đoàn.

Trong thời gian 15 ngày, đoàn sẽ tiến hành thanh tra tại Trường Phổ thông DTNT, Trung học cơ sở Đồng Phú; Trường Phổ thông DTNT, THCS Bù Đốp; Trường Phổ thông DTNT, THPT tỉnh.

Nội dung thanh tra gồm: Kết quả thực hiện chính sách theo Thông tư liên tịch số 109/TTLTBTC-BGD&ĐT ngày 29/5/2009 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường DTNT và các trường dự bị đại học dân tộc; kết quả thực hiện chính sách ưu đãi đối với các trường chuyên và trường phổ thông DTNT trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của HĐND tỉnh; công tác quản lý trường DTNT theo Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/1/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông DTNT; kết quả công tác tuyển sinh năm học 2021 - 2022; kết quả học tập năm học 2021 - 2022.

Thời kỳ thanh tra là năm học 2021 - 2022. Khi cần thiết có thể tiến hành thanh tra các nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ này.

Đoàn thanh tra sẽ lập đề cường chi tiết, tổ chức tiến hành thanh tra các nội dung và kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt. Kết thúc thanh tra có báo cáo kết quả thanh tra gửi UBND tỉnh và Trưởng Ban Dân tộc theo quy định.

Nhật Minh