Về thanh tra hành chính, các tổ chức thanh tra trong tỉnh triển khai 332 cuộc (239 cuộc theo kế hoạch và 93 cuộc đột xuất); đã ban hành kết luận 232 cuộc. Kết quả thanh tra đã phát hiện sai phạm 127.359,35 triệu đồng và 3.447 m2 đất; kiến nghị thu hồi 119.452,43 triệu đồng (đã thu hồi 118.790,25 triệu đồng, đạt tỷ lệ 99%) và 3.447 m2 đất (đạt tỷ lệ 100%); kiến nghị khác 7.906,92 triệu đồng. Các lĩnh vực có sai phạm chủ yếu, gồm:

Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, đã thực hiện 45 cuộc, kết luận 20 cuộc. Qua thanh tra phát hiện vi phạm ở các khâu lập hồ sơ thiết kế, dự toán và thẩm tra, thẩm định quyết toán, tính sai khối lượng, làm tăng giá trị dự toán. Tổng vi phạm về kinh tế được phát hiện là 7.005,42 triệu đồng, đã kiến nghị thu hồi 1.125 triệu đồng, kiến nghị khác 5.880,42 triệu đồng.

Lĩnh vực tài chính, ngân sách, đã thực hiện 190 cuộc, kết luận 112 cuộc. Qua thanh tra phát hiện vi phạm về kinh tế là 4.231,4 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 2.781,4 triệu đồng, kiến nghị khác 1.450 triệu đồng.

Lĩnh vực quản lý đất đai, thực hiện 89 cuộc, kết luận 51 cuộc thanh tra trong lĩnh vực đất đai. Qua thanh tra phát hiện vi phạm về kinh tế 116.043,31 triệu đồng và 3.447 m2 đất, đã kiến nghị thu hồi.

Thanh tra các sở, ngành đã triển khai 704 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 1.506 cá nhân và 1.216 tổ chức; đã ban hành kết luận thanh tra, kiểm tra 225 cuộc. Qua đó, đã phát hiện 523 cá nhân và 389 tổ chức có vi phạm, số tiền vi phạm 13.819,8 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 2.416,7 triệu đồng, đã thu 2.416,7 triệu đồng, đạt tỷ lệ 100%; kiến nghị xử lý khác 5.950,6 triệu đồng.

Theo đó, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 226 tổ chức và 238 cá nhân; xử phạt vi phạm hành chính 5.452,5 triệu đồng (tổ chức 3.442,7 triệu đồng và cá nhân 2.009,8 triệu đồng).

Văn Thanh