Thanh tra tỉnh Thái Bình cho biết, thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 304/TB-VPCP ngày 2/8/2023, Thông báo số 318/TB -VPCP ngày 10/8/2023 của Văn phòng Chính phủ; thực hiện Công văn số 2354/TTCP-KHTH ngày 23/10/2023 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2024, Thanh tra tỉnh Thái Bình đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh đưa thanh tra công vụ thành một nội dung trong kế hoạch thanh tra năm 2024 của tỉnh.

Theo Quyết định số 2776/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình về việc ban hành kế hoạch thanh tra năm 2024, Thanh tra tỉnh được giao thực hiện nội dung thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính công cho cá nhân, tổ chức tại Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; UBND huyện Tiền Hải và UBND huyện Quỳnh Phụ.

Thực hiện kế hoạch thanh tra, ngày 20/2/2024, Chánh Thanh tra tỉnh Thái Bình đã ban hành 2 quyết định (số 89/QĐ-TTr và số 93/QĐ-TTr) về việc thanh tra chuyên đề trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính công cho cá nhân, tổ chức tại Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; UBND huyện Tiền Hải và UBND huyện Quỳnh Phụ.

Đồng thời, ngày 22/2/2024, đã ban hành 2 quyết định (số 95/QĐ-TTr và số 96/QĐ- TTr), thành lập 2 tổ giám sát hoạt động của 2 đoàn thanh tra.

Ngày 27/2/2024, Thanh tra tỉnh Thái Bình đã tổ chức công bố các quyết định thanh tra. Hiện nay, 2 đoàn thanh tra đang tiến hành thanh tra theo quy trình và quy định của pháp luật.

Trọng Tài