Về công tác thanh tra, sẽ tiến hành thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng của giám đốc sở và chủ tịch UBND cấp huyện (tập trung vào những nơi có nhiều vụ việc khiếu nại phức tạp, đơn thư tố cáo tiêu cực, tham nhũng, dư luận có nhiều ý kiến).

Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp huyện, tập trung vào các dự án đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng đất đai; quản lý và khai thác tài nguyên, khoáng sản; mua bán, chuyển nhượng, mua sắm tài sản công; tăng cường kiểm tra, thanh tra pháp luật về kinh doanh bất động sản…

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự xã hội; thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo, phấn đấu giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật, phù hợp thực tế đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ mới phát sinh tại cơ sở, địa phương đạt 85%. Thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỉ lệ trên 90%...

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định số 1849/QD-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019; Kế hoạch 1910/KH-TTCP ngày 29/10/2021 của Thanh tra Chính phủ về tiến hành kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện phòng, chống tham nhũng. Việc công khai, minh bạch trên các lĩnh vực, đặc biệt trong quy hoạch, sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, dự án đầu tư; tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức… cũng được tăng cường thanh, kiểm tra.

Ngoài việc thanh tra lĩnh vực quản lý Nhà nước về đầu tư, xây dựng của UBND TP Tây Ninh… trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Tân Biên, Chủ tịch UBND thị xã Hoà Thành sẽ được thanh tra liên quan đến công tác tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; thời gian tiến hành quý II, quý III/2023.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, trong năm 2022, toàn tỉnh tiếp 1.413 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị (giảm 7% so với cùng kỳ năm 2021), giảm 46% đoàn đông người, trong đó, nội dung lĩnh vực hành chính, chiếm 68%.

Các cơ quan hành chính Nhà nước tiếp nhận 1.943 đơn (tăng 15% so với cùng kỳ năm trước), trong đó có 1.534 đơn đủ điều kiện xử lý, đã hướng dẫn 96 đơn, chuyển 469 đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Riêng đơn tố cáo đã thụ lý 14 đơn/14 vụ, số vụ mới phát sinh 14 vụ việc (tăng 40% so cùng kỳ năm 2021), đã giải quyết xong 12 vụ, việc.

Mai Mười