Đoàn kiểm tra theo kế hoạch tại UBND các huyện, thành phố: Đông Giang, Tây Giang, Nông Sơn, Hiệp Đức, Hội An, Tam Kỳ do ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn. Thành viên gồm có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tư pháp; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính.

Đoàn kiểm tra tại các sở, ngành: Lao động, Thương binh và Xã hội; Giáo dục và Đào tạo; Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh; Cục Hải quan tỉnh; Kho bạc Nhà nước - Chi nhánh Quảng Nam do ông Trương Hồng Giang, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn.

Đối với công tác kiểm tra chuyên đề và kiểm tra đột xuất, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam giao Giám đốc Sở Nội vụ ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra và chọn đơn vị, địa phương để kiểm tra. Nội dung kiểm tra thực hiện theo Kế hoạch số 818/KH-UBND ngày 17/02/2023 của UBND tỉnh về kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023.

Văn bản do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ký chỉ đạo các đơn vị, địa phương được kiểm tra xây dựng báo cáo cụ thể trên cơ sở đề cương báo cáo phục vụ công tác kiểm tra cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023.

Trường hợp cần thiết, trưởng các đoàn kiểm tra có thể mời thêm lãnh đạo, công chức các cơ quan, đơn vị khác có liên quan tham gia đoàn kiểm tra để tổ chức kiểm tra các nhiệm vụ cải cách hành chính và chuyển đổi số theo lĩnh vực được giao phụ trách, theo dõi.

Đoàn kiểm tra chịu trách nhiệm tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023; báo cáo kết quả kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm thông báo lịch kiểm tra cụ thể đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và các thành viên đoàn kiểm tra.

Thư ký đoàn kiểm tra giúp trưởng đoàn cung cấp tài liệu, báo cáo của các đơn vị, địa phương cho các thành viên để phục vụ cho công tác kiểm tra; tổng hợp và báo cáo kết quả chung sau khi kết thúc đợt kiểm tra.

Các thành viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các cuộc làm việc của đoàn kiểm tra. Ngoài các tài liệu chung được thư ký đoàn kiểm tra cung cấp, các thành viên chuẩn bị đầy đủ các tài liệu chuyên môn có liên quan đến nội dung kiểm tra; nghiên cứu tài liệu, chịu trách nhiệm kiểm tra, phát hiện và làm rõ vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn của cơ quan, đơn vị mình phụ trách.

Ngay sau khi hoàn thành đợt kiểm tra, các thành viên có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra thuộc phạm vi lĩnh vực của mình; đánh giá những kết quả đạt được; nguyên nhân những tồn tại, hạn chế; đồng thời đề xuất những kiến nghị, biện pháp xử lý khắc phục đối với từng cơ quan, đơn vị, gửi thư ký đoàn tổng hợp. Các thành viên chịu trách nhiệm trước trưởng đoàn kiểm tra về nội dung báo cáo nêu trên.

Đoàn kiểm tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh, năm 2022, Quảng Nam đã triển khai mạnh mẽ các hoạt động cải cách hành chính và chuyển đổi số trên phạm vi toàn tỉnh, cơ bản đảm bảo tiến độ các kế hoạch đề ra của Ban Chỉ đạo. Trong năm 2023, công tác cải cách hành chính của tỉnh tập trung vào cải cách thể chế, quản trị hành chính, phân cấp phân quyền; thực hiện nghiêm túc chấm điểm cải cách hành chính; tăng cường kiểm tra, giám sát công vụ...

Phạm Thanh