leftcenterrightdel
 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Thanh tra tỉnh; giám đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ kế hoạch thanh tra, nội dung thanh tra được phê duyệt tại quyết định này, chỉ đạo triển khai công tác thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra và quy định pháp luật khác có liên quan.