Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và bộ, ngành có liên quan. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tăng cường chỉ đạo, điều hành, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác thanh tra. Đồng thời, chú trọng việc nghiên cứu, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ, công chức trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, việc xây dựng kế hoạch thanh tra, tổ chức thực hiện và theo dõi đôn đốc, kiểm tra... được thực hiện đảm bảo quy định.

Hoạt động thanh tra hành chính đã tập trung vào các lĩnh vực, vụ việc được dư luận xã hội quan tâm, nhất là việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch, công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản…

Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh thực hiện 86 cuộc thanh tra hành chính, đã ban hành 59 kết luận thanh tra (KLTT). Qua thanh tra, đã phát hiện vi phạm như: Việc khảo sát thiết kế không phù hợp với thực tế, thanh toán chi phí xây dựng công trình không đúng thực tế thi công. Ngoài ra, chi không đúng nguồn quỹ, vi phạm về nghĩa vụ nộp thuế, vi phạm trong lĩnh vực đất đai với tổng số tiền hơn 19 tỷ đồng.

Kết thúc thanh tra, đã ban hành quyết định thu hồi nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) hơn 7 tỷ đồng, xử lý khác về kinh tế hơn 12 tỷ đồng. Ngoài ra, kiến nghị xử lý hành chính đối với 20 tổ chức và 23 cá nhân, kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế qua thanh tra và chuyển 1 vụ việc qua cơ quan điều tra để làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong kỳ, tổng số KLTT phải thực hiện là 141 kết luận, trong đó có 121 KLTT được kiểm tra trực tiếp. Qua theo dõi, đôn đốc, kiểm tra cho thấy, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan đã hoàn thành 65 KLTT, còn lại 76 KLTT đang thực hiện. Đồng thời, đã thu hồi nộp NSNN hơn 6 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 60%), xử lý khác hơn 2,2 tỷ đồng (đạt 17,8%), xử lý hành chính đối với 20 tổ chức và 26 cá nhân.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN). Toàn tỉnh đã triển khai 13 cuộc thanh tra đối với 13 đơn vị và ban hành 12 KLTT. Qua thanh tra, đã phát hiện các vi phạm gồm: Tiếp công dân không đủ số ngày quy định, chưa thực hiện đúng trình tự, thủ tục về thanh tra, giải quyết KNTC, vi phạm trong việc xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện công tác PCTN hàng năm… Sau khi thanh tra, đã kiến nghị xử lý hành chính, kiểm điểm, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế qua thanh tra, kiểm tra.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đã thực hiện 459 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Trong đó, có 299 cuộc thanh tra thường xuyên, 100 cuộc theo kế hoạch và 60 cuộc đột xuất. Nội dung thanh tra, kiểm tra chủ yếu trên các lĩnh vực: Giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường, thông tin và truyền thông, y tế, nông nghiệp và phát triển nông thông… Hiện đã ban hành 118 KLTT đối với 332 tổ chức và 546 cá nhân. Qua thanh tra, đã phát hiện vi phạm, đồng thời ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 113 tổ chức và 320 cá nhân với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng.

Trong kỳ, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan đã tổ chức thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thu hồi nộp NSNN số tiền hơn 4,5 tỷ đồng (đạt 93,2%).

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, nhìn chung công tác thanh tra, kiểm tra trong 6 tháng đầu năm 2022 được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo đúng thẩm quyền, nội dung, đối tượng, trình tự, thủ tục quy định tại Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đảm bảo kết luận đúng quy định của pháp luật, bám sát kế hoạch thanh tra năm 2022 đã được Chủ tịch UBND tỉnh, giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố phê duyệt.

Qua kết quả thực hiện, đã góp phần chấn chỉnh kịp thời các tồn tại, sai phạm trên các lĩnh vực, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, khắc phục chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động của các doanh nghiệp theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Vai trò của các cơ quan thanh tra được tăng cường, qua đó đã góp phần phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng và góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội và việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân được thanh tra.

Vũ Linh