Theo Thanh tra tỉnh Bạc Liêu, trong 53 cuộc đã triển khai có 8 cuộc thanh tra công vụ; 11 cuộc thanh tra trách nhiệm trong thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo (KN, TC); 13 cuộc thanh tra trách nhiệm trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng… Việc tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ được thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước thực hiện thường xuyên.

Tổng số cuộc thanh tra hoạt động công vụ đã kết thúc là 53 cuộc, đã ban hành kết luận 51 cuộc.

Qua thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ đã phát hiện, kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 20 tập thể và 6 cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ như: Chưa thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ; xử lý đơn, giải quyết đơn, thư còn chậm, có trường hợp giải quyết sai, chưa thực hiện đúng quy trình xử lý, giải quyết đơn, thư KN, TC; chưa ban hành nội quy tiếp công dân; ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng chưa kịp thời...

Đánh giá về kết quả, Thanh tra tỉnh cho biết, các ngành, các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, địa phương, đơn vị, tinh thần trách nhiệm và thái độ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ phục vụ nhân dân, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ được thủ trưởng các cơ quan và địa phương quan tâm thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, nhất là việc chấp hành giờ giấc làm việc, giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết công việc với người dân và doanh nghiệp; kịp thời chấn chỉnh, xử lý, kiểm điểm đối với các trường hợp chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc đối với người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, qua thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ cũng phát hiện các trường hợp chưa thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ; chưa chấp hành tốt kỷ luật, việc chấp hành nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị; kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật phát ngôn chưa nghiêm; chất lượng tham mưu, hiệu quả triển khai thực hiện công việc và trình độ, năng lực chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tinh thần trách nhiệm, vai trò nêu gương, thái độ phục vụ nhân dân và tình trạng gây phiền hà trong giải quyết công việc và cung cấp dịch vụ công chưa được khắc phục kịp thời.

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế nêu trên là do người đứng đầu một số cơ quan, địa phương, đơn vị có phần xem nhẹ kỷ luật, kỷ cương, thiếu gương mẫu; việc xử lý các hành vi vi phạm chưa nghiêm; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ có lúc, có nơi chưa thường xuyên, chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao; ý thức chấp hành quy định pháp luật của một số cán bộ, công chức, viên chức chưa tốt, tinh thần trách nhiệm với công việc chưa cao, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân chưa tốt, có biểu hiện gây phiền hà.

Thanh tra tỉnh cho rằng, trong thời gian tới, để khắc phục những hạn chế, yếu kém nêu trên, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về “một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”...

Bên cạnh đó, từng cấp, từng ngành và từng cán bộ, đảng viên phải đăng ký công việc cụ thể, chọn những việc trọng tâm để tập trung giải quyết, nhất là những vấn đề bức xúc tại địa phương, đơn vị mình. Rà soát, chấn chỉnh ngay những yếu kém, bất cập trong phối hợp tổ chức thực hiện, vận hành bộ máy tại từng địa phương, đơn vị. Đổi mới khâu xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương, chương trình, kế hoạch của cấp trên và cấp mình...

Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan, đơn vị xác định rõ chức trách, nhiệm vụ được giao trong tập thể lãnh đạo và giữa các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; bảo đảm không chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ, không trái với quy định của cấp trên và phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

Quán triệt, triển khai đối với cán bộ, công chức, viên chức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc, cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cấp trên…

Cùng với đó, người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần nêu cao tính tiền phong, gương mẫu trong việc thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ và chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền trong công tác quản lý, đánh giá, phân loại, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị mình...

Ngoài ra, cũng cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ, về kỷ luật, kỷ cương hành chính, về văn hóa công sở, về trách nhiệm và đạo đức, văn hóa ứng xử, giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức khi thực thi công vụ.

Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi phạm, thiếu trách nhiệm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là các trường hợp tái phạm, vi phạm có tổ chức, có tính chất nghiêm trọng.

Kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những người không đủ phẩm chất, năng lực và không hoàn thành nhiệm vụ. Biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với cán bộ, công chức, viên chức có thành tích xuất sắc...

Chu Tuấn