Ngành thanh tra hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp

Thanh tra tỉnh Bắc Giang đã có văn bản về việc rà soát kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2022 gửi các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Bắc Giang, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

Theo đó, Thanh tra tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình thực tế, khả năng triển khai thực hiện kế hoạch, tiến hành rà soát, điều chỉnh giảm các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2022 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo hướng chỉ thực hiện thanh tra, kiểm tra khi cần thiết, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp khi trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đợt rà soát, điều chỉnh giảm các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp lần này nhằm tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch bệnh Covid-19, đồng thời góp phần thực hiện các giải pháp để nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh(PCI) năm 2022.

Với tinh thần nêu trên, Thanh tra tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị có kế hoạch thanh tra, kiểm tra được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, sớm gửi văn bản kết quả rà soát, điều chỉnh giảm kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2022 về Thanh tra tỉnh để tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

Riêng đối với Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2022 của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang và các Chi cục Thuế, Thanh tra tỉnh đề nghị Cục Thuế tỉnh rà soát, đối chiều với Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2022 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, xem xét điều chỉnh giảm các cuộc thanh tra, kiểm tra theo tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 419/2015/QĐ-UBND ngày 16/9/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang. Qua đó, đơn vị sớm tổng hợp kết quả gửi Thanh tra tỉnh để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Năm 2021, giảm thanh tra, kiểm tra đối với 694 doanh nghiệp

Năm 2021, Thanh tra tỉnh cũng tích cực phối hợp với thủ trưởng các sở, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các ngành thuộc ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh như Cục Thuế tỉnh; Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Bắc Giang; Bảo hiểm xã hội tỉnh… xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, phối hợp xử lý các tình huống khi có sự chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Đồng thời, ngành Thanh tra tỉnh cũng quyết tâm không để xảy ra việc chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh, đảm bảo nguyên tắc không thanh tra, kiểm tra quá 1 lần/doanh nghiệp/năm, trừ trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu rõ ràng.

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh phối hợp với các ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp trong việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các quyết định, kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Thanh tra tỉnh đã trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh giảm Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã năm 2021. Lần đầu, toàn tỉnh đã giảm thanh tra, kiểm tra đối với 626 doanh nghiệp.

Tiếp đó, thực hiện Công văn số 1785/TTCP-KHTC ngày 6/10/2021 của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh đã yêu cầu thanh tra các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, thanh tra các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, điều chỉnh giảm các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2021 chưa thật sự cần thiết, chuyển phương pháp tiền kiểm tra sang hậu kiểm tra.

Trên cơ sở đề xuất của Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2180/QĐ-UBND tiếp tục điều chỉnh giảm Kế hoạch thanh tra, kiểm tra của một số sở, ngành và 1 huyện đối với 68 doanh nghiệp.

Như vậy, với sự quyết liệt trong chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Bắc Giang và Thanh tra tỉnh Bắc Giang, năm 2021, toàn tỉnh đã điều chỉnh giảm thanh tra, kiểm tra đối với 694 doanh nghiệp, qua đó góp phần tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch bệnh Covid-19.

Hoàng Long