Chánh Thanh tra thành phố Hải Phòng Nguyễn Hải Bình cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2018, thanh tra thành phố đã tiến hành 60 cuộc thanh tra hành chính, 1.416 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 3.045 cá nhân, tổ chức. 

Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 1.371 đơn vị, cá nhân sai phạm về kinh tế với số tiền hơn 13,1 tỷ đồng; đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 11,2 tỷ đồng...; đồng thời ban hành 1.001 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 7,3 tỷ đồng, đã thu hồi hơn 5,7 tỷ đồng; đôn đốc 81 đơn vị nợ đọng trên 120 tỷ đồng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, sau đôn đốc đã thu hồi 51,6 tỷ đồng về quỹ bảo hiểm xã hội.

Thanh tra thành phố cũng đã yêu cầu 130 đơn vị nợ đọng bảo hiểm và thanh toán sai quy định bảo hiểm với số tiền trên 14,9 tỷ đồng, sau kiểm tra đơn vị đã nộp về quỹ bảo hiểm số tiền 7,2 tỷ đồng. 

Cùng với đó, thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Thanh tra thành phố đã tổ chức triển khai thực hiện quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra nhằm tránh chồng chéo, góp phần giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm thời gian phục vụ các đoàn thanh tra, kiểm tra; tập trung cho sản xuất kinh doanh; tránh gây phiền hà, sách nhiễu cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực được phân công.

Thanh tra thành phố Hải Phòng đã xây dựng và triển khai phần mềm "Hệ thống quản lý kế hoạch thanh tra, kiểm tra trên địa bàn thành phố," thống nhất với các cơ quan liên quan trong việc chủ trì, phối hợp việc triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo được Thanh tra thành phố quan tâm, nhất là các địa phương có nhiều dự án triển khai, phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng. Qua đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, không có điểm nóng về khiếu nại, tố cáo.

Từ tháng 4/2018, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, Chánh Thanh tra thành phố đã thực hiện tiếp công dân cùng Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố theo định kỳ hàng tháng để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. 

Định kỳ hằng tháng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện tiếp công dân vào ngày thứ 3 tuần cuối tháng, tại trụ sở tiếp công dân thành phố. Ấn định lịch tiếp công dân định kỳ hằng tháng cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện. 

Sau các buổi tiếp công dân, Ủy ban Nhân dân các cấp ban hành văn bản thông báo kết quả tiếp công dân, kịp thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện và thông báo tới người dân được biết... 

Trong 6 tháng đầu năm, toàn thành phố tiếp 5.089 người; tiếp nhận 2.365 vụ việc, trong đó khiếu nại 129 vụ việc, tố cáo 98 vụ việc, kiến nghị 2.138 vụ việc; tiếp nhận 4.633 đơn thư các loại, trong đó đơn có đủ điều kiện xử lý là 2.888 đơn. 

Tuy nhiên, thực tế cho thấy tình hình khiếu nại, tố cáo ở Hải Phòng vẫn diễn biến phức tạp, nhất là khiếu kiện về đất đai, đền bù. 

Việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật còn chưa dứt điểm; một số vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố nhưng chưa được thực hiện nghiêm túc, kịp thời. 

Công tác rút kinh nghiệm qua thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa được thường xuyên; một số Đoàn thanh tra đã hoàn thành việc xác minh, còn chậm ban hành kết luận. 

6 tháng cuối năm 2018, Thanh tra thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung thanh tra xác minh giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ Ủy ban Nhân dân thành phố giao tại Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 4/1/2016 về việc chấn chỉnh, đổi mới, nâng cao trách nhiệm thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng và Kế hoạch số 365/KH-UBND ngày 15/1/2014 của Ủy ban Nhân dân thành phố về tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng; đảm bảo giải quyết cơ bản các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; hạn chế phát sinh các điểm nóng, khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài.

Theo TTXVN/VIETNAM+