Đối với Chi bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Chi bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn nhiệm kỳ 2020 - 2022 và nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã vi phạm các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát. Đặc biệt là nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; nhiều cán bộ, đảng viên trong chi bộ suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và quy định về trách nhiệm nêu gương.
Vi phạm của Chi bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã làm giảm sút uy tín của tổ chức Đảng, đơn vị, gây dư luận bức xúc, bất bình trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Đối với Đảng ủy Cơ quan chính quyền huyện Nghĩa Đàn nhiệm kỳ 2020 - 2025, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Đảng ủy Cơ quan chính quyền huyện Nghĩa Đàn đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; vi phạm các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; chưa thường xuyên, thiếu sâu sát trong công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; để nhiều cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm những điều đảng viên không được làm và quy định về trách nhiệm nêu gương.
Vi phạm của Đảng ủy Cơ quan chính quyền huyện Nghĩa Đàn nhiệm kỳ 2020 - 2025 làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng bộ huyện, Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện, UBND huyện, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Tại kỳ họp đã xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Phan Văn Bình, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam (nguyên Huyện ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn), UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Trong thời gian giữ chức vụ Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn, ông Phan Văn Bình đã vi phạm Điều lệ Đảng, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý đất đai, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân.
Căn cứ các quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật ông Phan Văn Bình theo thẩm quyền.

Tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy bên cạnh ưu điểm, kết quả đạt được, còn có hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật.
UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nghiêm túc rút kinh nghiệm về các hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra.

Xuân Thống