Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và quán triệt, tuyên truyền về PCTN, TC

Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh Sơn La tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch của Tỉnh uỷ về công tác PCTN, TC; ban hành 15 văn bản để chỉ đạo, thực hiện công tác PCTN. Các cấp, các ngành ban hành 603 văn bản để triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN.

UBND tỉnh chỉ đạo các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật về PCTN,TC; công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt được gắn với cuộc vận động “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền thường xuyên được đổi mới với việc đẩy mạnh thông tin về phát hiện và xử lý tham nhũng… 

Tuyên truyền được thực hiện với nhiều hình thức như tại các cuộc họp giao ban, lồng ghép trong các hội nghị học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, sinh hoạt Đảng bộ, chi bộ; đăng tải trên trang thông tin điện tử, hệ thống phần mềm văn bản quản lý và điều hành của cơ quan... Các cơ sở giáo dục, đào tạo tiếp tục đưa nội dung PCTN vào giảng dạy…

Qua đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực; đồng thời nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức và nhân dân trong công tác PCTN,TC. 

Cơ quan thanh tra các cấp, ngành trong tỉnh tiếp tục tham mưu xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN,TC; giúp người đứng đầu kịp thời nắm tình hình, tổng hợp báo cáo công tác PCTN,TC.

Các cơ quan tố tụng tích cực phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để thực hiện tốt công tác nắm tình hình, phát hiện, tổ chức điều tra, truy tố xét xử các vụ án tham nhũng. 

Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 

Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và quán triệt, tuyên truyền, phổ biến về PCTN, TC, tỉnh Sơn La tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Thực hiện việc công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động, các cơ quan, đơn vị của tỉnh đã thực hiện nghiêm túc việc công khai nhất là công khai việc thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính; chế độ, chính sách, quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công; công khai, minh bạch trong tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm; hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo... 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành, sửa đổi bổ sung 7 nghị quyết và ban hành 7 quyết định theo thẩm quyền quy định chế độ, định mức, tiêu chuẩn về quản lý tài chính ngân sách, quản lý tài sản công, thuế tài nguyên. 

Các địa phương, cơ quan, đơn vị rà soát và ban hành 152 văn bản, sửa đổi, bổ sung trong việc thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Các cơ quan thanh tra đã triển khai 40 cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về chế độ định mức, tiêu chuẩn.

Sở Nội vụ, UBND các huyện: Bắc Yên, Sông Mã, Yên Châu đã triển khai kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức đối với 148 phòng, ban, đơn vị.

Các đơn vị, địa phương đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác cho 241/255 người theo danh mục vị trí công tác định kỳ phải chuyển đổi trong năm 2023.

Hiện nay, 100% thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh được cập nhật vào Cơ sở Dữ liệu quốc gia; niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời trên cổng thông tin điện tử, Cổng Dịch vụ hành chính công cấp tỉnh, tại trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị… 

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 42 quyết định công bố danh mục TTHC và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được UBND tỉnh chỉ đạo triển khai nghiêm túc và có hiệu quả.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương qua ngân sách Nhà nước.

Các địa phương, đơn vị đã tổ chức và hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu, kê khai hàng năm đảm bảo thời gian, đáp ứng các nội dung theo quy định của pháp luật. Thanh tra tỉnh đã tổ chức bốc thăm và tiến hành xác minh tài sản, thu nhập đối với 15 người có nghĩa vụ kê khai công tác tại 10 đơn vị. 

Xử lý nghiêm hành vi tham nhũng

Năm 2023, qua hoạt động giám sát, kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; qua công tác thanh tra, kiểm toán; qua phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng và qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo… tỉnh Sơn La chưa phát hiện hành vi tham nhũng nào.

Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo dõi, quản lý của bộ, ngành, địa phương. Năm 2023 đã khởi tố điều tra 22 vụ và 46 bị can. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã truy tố 21 vụ 43 bị can; 01 vụ án trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung 01 bị can. Tòa án nhân dân đã xét xử 17 vụ án với 31 bị cáo.

Tổng số tiền, tài sản tham nhũng phát hiện được 22.723,42 triệu đồng; đã thu hồi 13.427,44 triệu đồng.

Về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, đã xử lý kỷ luật 04 người của 03 đơn vị; 01 vụ Tòa án nhân dân huyện Mộc Châu xét xử nhưng chưa thực hiện xem xét trách nhiệm người đứng đầu do đang kháng cáo. 

Theo đánh giá của UBND tỉnh Sơn La, năm 2023, công tác PCTN, TC trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực và đã đạt được những kết quả quan trọng. UBND tỉnh đã triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo của các cấp về công tác PCTN,TC; thủ trưởng các đơn vị, địa phương thực hiện tốt các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thường xuyên chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành cơ chế chính sách, các văn bản quy định về quản lý kinh tế - xã hội nhằm khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng đã được triển khai đồng bộ, tích cực; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng qua công tác điều tra, truy tố, xét xử, có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe đối với hành vi tham nhũng.

 

Trần Kiên