Thời gian qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị luôn được Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh quan tâm thực hiện.

Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh đã chỉ đạo thường xuyên việc rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định, cơ chế phối hợp liên quan đến tổ chức và hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng bảo đảm tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ; đổi mới rõ nét phương thức lãnh đạo của các cấp ủy; tăng cường vai trò lãnh đạo đối với chính quyền bảo đảm đúng thẩm quyền, không buông lỏng hay bao biện, làm thay.

Trong đó, nổi bật là đã ban hành Kết luận số 898, ngày 20/3/2023 về tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tỉnh Quảng Ninh theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030…

Tỉnh uỷ Quảng Ninh cũng ban hành Chương trình hành động số 29, ngày 24/4/2023 thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; các văn bản chỉ đạo về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Các cấp uỷ cũng quán triệt, thực hiện nghiêm Quy định số 85-QĐ/TW ngày 7/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet và mạng xã hội.

Đồng thời, chỉ đạo công tác kiện toàn nhân sự, điều động, phân công, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt các cấp đáp ứng yêu cầu, bảo đảm đúng các quy định của Trung ương; gắn kết chặt chẽ công tác nhân sự cấp ủy với phương án sắp xếp, bố trí, phân công hợp lý, khoa học, “đúng người, đúng việc”, gắn với kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ theo Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị.

Đặc biệt, để công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt kết quả cao, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm cũng được tăng cường đẩy mạnh.

Trong 9 tháng năm 2023, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 215 đảng viên, bằng 58,58% so với cùng kỳ; trong đó, có 47 cấp ủy viên, chiếm 12,8% tổng số đảng viên bị kỷ luật.

Uỷ ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 57 đảng viên, bằng 71,25% so với cùng kỳ; trong đó, có 17 cấp ủy viên, chiếm 29,82% tổng số đảng viên bị kỷ luật.

Thanh tra tỉnh và thanh tra cấp huyện đã triển khai 114 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội (giảm 8 cuộc so với cùng kỳ); qua thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước gần 7,8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các cấp đã chủ động phòng ngừa, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giám định, định giá tài sản và thu hồi tài sản tham nhũng.

Tập trung đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, than, khoáng sản... góp phần tạo môi trường sản xuất, kinh doanh an toàn, ổn định, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội…

Việc quan tâm, đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã góp phần đảm bảo giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trong tỉnh Quảng Ninh. Đặc biệt, đã tạo dấu ấn tốt và sự lan tỏa mạnh mẽ, qua đó, củng cố vững chắc thêm niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền địa phương.

Trong 9 tháng năm 2023, tỉnh Quảng Ninh đã điều động, bổ nhiệm 19 đồng chí; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 8 đồng chí; hiệp y bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 12 đồng chí; điều động giới thiệu ứng cử 6 đồng chí; bổ sung cấp ủy 15 đồng chí; chuẩn y ủy ban kiểm tra 24 đồng chí; chỉ định bổ sung đảng đoàn, ban cán sự 16 đồng chí; thi tuyển chức danh 3 phó giám đốc các sở.

Toàn tỉnh kết nạp trên 2.060 đảng viên mới. Chuyển giao 10 tổ chức, cơ sở Đảng, với 8.957 đảng viên trực thuộc Đảng bộ Than Quảng Ninh thuộc Đảng bộ tỉnh về Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương theo Quy định số 60-QĐ/TW ngày 8/3/2022 của Ban Bí thư.

Chuyển giao 20 tổ chức Đảng với tổng số 682 đảng viên thuộc các Đảng bộ huyện, thị xã, TP, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương.

Trọng Tài