Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của 6.657 cán bộ, đảng viên tham dự tại 117 điểm cầu trong toàn Đảng bộ.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã được tiến sĩ Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương 1, Ban Nội chính Trung ương trực tiếp trao đổi nội dung của chuyên đề, qua đó quán triệt những tư tưởng chủ đạo, nội dung cơ bản, cốt lõi của cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đây là một cuốn sách rất có giá trị gồm 612 trang với hơn 100 hình ảnh minh họa, đúc kết lại những bài phát biểu, bài nói chuyện, kể cả những chỉ đạo của Tổng Bí thư, thể hiện rõ được ý chí, nguyện vọng, đường lối mà Đảng ta đã, đang và sẽ triển khai.

Những bài viết trong cuốn sách thể hiện tư duy sắc bén, nhãn quan chính trị vượt trội của Tổng Bí thư về vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ xa, từ sớm mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, tức là trị tận gốc tham nhũng, tiêu cực.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Chi, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, sau hội nghị, đề nghị cấp ủy các cấp phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung cuốn sách đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thông qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần triển khai có hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.

Đức Anh