Theo đó, Thanh Hóa sẽ thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 26/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động công vụ; Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 10/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong doanh nghiệp Nhà nước”; Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 21/7/2021 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 05- KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch số 21-KH/TU ngày 22/7/2021 của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt, sử dụng trái phép trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Kết luận số 12-KL/TW ngày 6/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, tiêu cực; Hướng dẫn số 25- HD/BCĐTW ngày 1/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương hướng dẫn một số nội dung về phòng, chống tiêu cực.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, tiêu cực; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong công tác PCTN, tiêu cực. Tập trung lãnh đạo, điều hành, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực.

Trước đó, cuối tháng 10/2023, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thanh Hóa (Ban Chỉ đạo) đã họp phiên thứ 5, cho ý kiến chỉ đạo giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Thường trực Ban Chỉ đạo đã thành lập và triển khai 2 đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực đối với 6 cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo Thanh tra tỉnh xử lý dứt điểm các sai phạm đã được chỉ ra tại các kết luận thanh tra. Các cơ quan chức năng đã đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để tăng cường kịp thời phát hiện các sai phạm nhằm chấn chỉnh, xử lý.

Theo đó, Ban Chỉ đạo yêu cầu các thành viên được giao, phân công nhiệm vụ tiếp tục tăng cường chỉ đạo các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị tạo chuyển biến toàn diện trên các lĩnh vực từ công tác phòng ngừa, ngăn chặn đến công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực. PCTN với phương châm “tích cực, chủ động”, “phòng ngừa là cơ bản lâu dài”, “phát hiện xử lý tham nhũng là biện pháp cấp bách, nhằm giữ vững kỷ cương, phép nước; tạo sự răn đe, cảnh tỉnh, phòng ngừa chung”.

Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực phải được triển khai đồng bộ, kiên trì; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Tập trung chỉ đạo khắc phục tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp làm việc cầm chừng, đùn đẩy, né tránh, sợ sai không dám làm. Tăng cường kiểm tra, thanh tra hoạt động công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm, thay thế, điều chuyển ngay những trường hợp cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, làm việc không hiệu quả.

Cùng với đó, tiếp tục chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính khép kín, bí mật, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội có nhiều dư luận. Nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra, thanh tra để phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ, nơi nào để cấp trên kiểm tra, thanh tra phát hiện tham nhũng, tiêu cực thì phải xem xét trách nhiệm người đứng đầu.

Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử, xử lý dứt điểm đối với các vụ việc, vụ án diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; xử lý nghiêm minh, đồng bộ giữa kỷ luật Đảng với xử lý hành chính và xử lý hình sự đối với các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Có giải pháp đồng bộ, thiết thực để nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản trong các vụ việc, vụ án hình sự về tham nhũng. Tập trung chỉ đạo xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; kiên quyết khắc phục tệ “tham nhũng vặt”. Phát huy hơn nữa vai trò của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí, truyền thông trong đấu tranh PCTN, tiêu cực. Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện cho tổng kết năm 2023 và xây dựng kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo và của từng thành viên.                                                                                                                             

Văn Thanh