Ngày 17/5, UBKT Tỉnh uỷ Sơn La đã họp kỳ thứ 27, xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với Chi ủy Chi bộ Ban QLDA ĐTXD tỉnh Sơn La và 2 cá nhân. 

UBKT Tỉnh ủy Sơn La nhận thấy Chi ủy Chi bộ Ban QLDA ĐTXD tỉnh đã thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vi phạm nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, nguyên tắc sinh hoạt Đảng, chấp hành không nghiêm quy chế làm việc của Chi bộ.

Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD tỉnh là ông Đinh Văn Trần Phú, với trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ, đơn vị, chưa gương mẫu, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo để xảy ra khuyết điểm, vi phạm của cấp uỷ, đơn vị trong thời gian dài.

Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Ban QLDA ĐTXD tỉnh là ông Nguyễn Công Đoàn, chịu trách nhiệm cấp phó người đứng đầu cấp ủy, đơn vị, thiếu trách nhiệm trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ được giao, để xảy ra khuyết điểm, vi phạm của chi ủy, đơn vị.

Đối chiếu quy định của Đảng và xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Sơn La quyết định thi hành kỷ luật khiển trách Chi ủy Chi bộ Ban QLDA ĐTXD tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2020 -2025; cảnh cáo ông Đinh Văn Trần Phú, Bí thư Chi bộ, Giám đốc và khiển trách ông Nguyễn Công Đoàn, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc.

Cũng tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh uỷ Sơn La đã xem xét, kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và UBKT Huyện ủy Quỳnh Nhai; kiểm tra tài chính Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Nhai.

UBKT Tỉnh ủy nhận thấy, bên cạnh những ưu điểm, Ban Thường vụ Huyện ủy và UBKT Huyện ủy Quỳnh Nhai còn có một số hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy Quỳnh Nhai nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Trần Kiên