Ngày 8/11/2023, Chánh Thanh tra tỉnh Bình Thuận ban hành Kết luận thanh tra số 89/KL-TTBT về việc chấp hành quy định của pháp luật về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, sinh phẩm, kít xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận.

Kết luận thanh tra đã chỉ ra một số tồn tại, thiếu sót của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận.

Đối với gói thầu mua sắm trang phục chống dịch phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận không thực hiện đăng tải thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; không đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Bệnh viện tiến hành thương thảo và ký hợp đồng với Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Minh Hoàng, nhưng không yêu cầu đơn vị trúng thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại khoản 2, Điều 66 Luật Đấu thầu 2013.

Gói thầu mua sắm khay thử xét nghiệm kháng nguyên virus SARS-CoV-2, đơn vị thực hiện đăng tải thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; kết quả lựa chọn nhà thầu sau 7 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt kế hoạch, kết quả lựa chọn nhà thầu là không đúng quy định.

Gói thầu mua sắm Cloramin B và túi đựng tử thi phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 (giá trị 94,5 triệu đồng, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Minh Hoàng), Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận cũng không thực hiện đăng tải thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt và kết quả lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Tiến hành thương thảo và ký hợp đồng với Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Minh Hoàng, nhưng không yêu cầu đơn vị trúng thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng.

Gói thầu để triển khai phòng, chống dịch Covid-19 trong tình huống cấp bách, nhưng trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt và hợp đồng ghi thời gian thực hiện hợp đồng là 6 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, là chưa phù hợp.

Tại gói thầu mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, đơn vị cũng không thực hiện đăng tải thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; thương thảo và ký hợp đồng với Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Minh Hoàng nhưng không yêu cầu đơn vị trúng thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định.

Gói thầu thực hiện để triển khai phòng, chống dịch Covid-19 trong tình huống cấp bách, nhưng trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt và hợp đồng ghi thời gian thực hiện hợp đồng là 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, là chưa phù hợp.

Đối với gói thầu mua sắm bổ sung khay thử xét nghiệm kháng nguyên virus SARS-CoV-2, gói thầu mua sắm trang thiết bị phòng, chống dịch Covid-19, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận cũng thực hiện đăng tải thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu sau 7 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu là không đúng quy định.

Gói thầu mua sắm trang phục chống dịch, khẩu trang y tế N95, dây nối máy thở, thực hiện để triển khai phòng, chống dịch Covid-19 trong tình huống cấp bách, tuy nhiên, trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt và hợp đồng ghi thời gian thực hiện hợp đồng là 3 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, là chưa phù hợp.

Theo kết luận thanh tra, trách nhiệm trước hết thuộc về Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận; trách nhiệm chính, trực tiếp thuộc về trưởng bộ phận và các cán bộ, công chức, viên chức được phân công.

Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận nghiêm túc rút kinh nghiệm và tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan về những tồn tại, thiếu sót, đồng thời đề ra các biện pháp khắc phục nhằm tránh lặp lại trong quá trình thực hiện mua sắm sau này.

Thu Huyền