Thủ trưởng các đơn vị lập, phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 10/12/2023.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai lập sổ theo dõi kê khai, giao, nhận bản kê khai và hướng dẫn các đối tượng kê khai thực hiện kê khai tài sản thu nhập theo quy định. Thời gian thực hiện kê khai phải hoàn thành trước ngày 31/12/2023…

Người có nghĩa vụ kê khai nộp bản kê khai tài sản, thu nhập của mình cho đơn vị phụ trách công tác tổ chức cán bộ của cơ quan nơi mình công tác. Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có người nghĩa vụ kê khai có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý bản kê khai. Trong trường hợp bản kê khai không đúng theo mẫu hoặc không đầy đủ về nội dung thì đơn vị yêu cầu người có nghĩa vụ kê khai chỉnh sửa, bổ sung hoặc kê khai lại. Thời gian kê khai lại là 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, trừ trường hợp có lý do chính đáng.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được bản kê khai tài sản, thu nhập, đơn vị phụ trách công tác tổ chức cán bộ rà soát, kiểm tra bản kê khai và bàn giao 1 bản kê khai cho Thanh tra tỉnh (trường hợp thuộc thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập của Thanh tra tỉnh). Thời gian nộp và bàn giao bản kê khai tài sản, thu nhập về Thanh tra tỉnh trước ngày 28/1/2024…

Bản kê khai phải được công khai chậm nhất là 5 ngày làm việc, kể từ ngày nộp bản kê khai về Thanh tra tỉnh. Hình thức và quy trình công khai được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 11 Nghị định 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 6/2/2024 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định…

Chu Tuấn