Trong đó, yêu cầu người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị phải nêu gương trong thực hiện các yêu cầu chung đối với cán bộ, đảng viên; đi đầu về tác phong, lề lối làm việc; là trung tâm đoàn kết, tấm gương về tinh thần cống hiến và tư duy đổi mới để lan tỏa, truyền cảm hứng cho cán bộ, đảng viên học tập, noi theo.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; không né tránh trách nhiệm, đùn đẩy công việc thuộc thẩm quyền lên cấp trên hoặc sang cơ quan, đơn vị khác. Phân công, bố trí công việc cho cấp dưới hợp lý, khoa học; giao việc phải gắn với lộ trình, trách nhiệm và đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, chia sẻ, động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên. Chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, lĩnh vực được phân công phụ trách. Kiên quyết xem xét, xử lý trách nhiệm để xảy ra mất đoàn kết nội bộ, vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, giải quyết công việc trì trệ, để cán bộ, đảng viên cấp dưới vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, nhất là việc công khai, minh bạch trong tuyển dụng, điều động cán bộ, trong sử dụng kinh phí, tài sản của Nhà nước.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương: Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; những điều đảng viên không được làm; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thường xuyên tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề nội dung về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thực hiện nghiêm nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung nội dung chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, văn hóa công sở, nâng cao tinh thần, thái độ làm việc của đảng viên, công chức, viên chức vào quy chế làm việc; cắt giảm quy trình, thủ tục không cần thiết; phân định rõ thẩm quyền cá nhân, người đứng đầu theo quy định.

Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác theo chức năng, nhiệm vụ bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ kết quả; kịp thời phát hiện và giải quyết, tháo gỡ những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất cấp trên xem xét, giải quyết, tuyệt đối không để công việc bị chậm trễ, tồn đọng kéo dài.

Kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển vị trí công tác đối với cán bộ, đảng viên có dư luận không tốt, năng lực yếu, thiếu trách nhiệm, không đáp ứng yêu cầu…

Đối với cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu chấp hành và thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm và các quy định về nêu gương; các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị và nơi cư trú.

Nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tăng cường giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên; không đơn thư, khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Thường xuyên tự tu dưỡng, rèn luyện, học tập, tự soi, tự sửa để nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; không tham nhũng, tiêu cực.

Thường xuyên đổi mới tư duy, tác phong, lề lối làm việc bảo đảm khách quan, dân chủ, khoa học, hiệu quả; khắc phục triệt để tư duy hành chính; sâu sát cơ sở, thực hiện tốt phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”; sẵn sàng nhận và nỗ lực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao với phương châm 4 dám (dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung); không đùn đẩy, né tránh công việc thuộc chức trách nhiệm vụ được giao.

Là địa phương được đánh giá luôn thực hiện nghiêm túc các quy định, ông Thiều Văn Bốn, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vị Xuyên cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quan tâm và thường xuyên chỉ đạo chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt khi có Chỉ thị số 28.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao cho Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu chương trình hành động cụ thể, giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng kế hoạch quán triệt, tuyên truyền đến tất cả các chi, đảng bộ để các đồng chí đứng đầu các cơ quan, đơn vị quán triệt, tổ chức thực hiện và đảng viên nắm bắt được.

Vị Xuyên đang đẩy mạnh việc giao nhiệm vụ trực tiếp cho người đứng đầu chịu trách nhiệm tổ chức triển khai nhiệm vụ, từ nhiệm kỳ này, huyện đã thay đổi cách làm bằng việc thực hiện 5 rõ “rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ hiệu quả và rõ trách nhiệm”. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát đột xuất việc thực hiện chức năng nhiệm vụ tại trụ sở các cơ quan, đơn vị.

Bùi Bình