Kết luận 29 khẳng định: Công dân tố cáo ông Nguyễn Văn Chiến, nguyên Chủ tịch UBND xã Đông Ngạc đã lập hồ sơ đề nghị UBND huyện Từ Liêm cấp 10 giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất (QSDĐ) tại xã Đông Ngạc không đúng quy định, là đúng.

5 trong 10 GCNQSDĐ lập hồ sơ không đúng đã được phát hiện trong 4 kết luận tố cáo từ 2014 đến nay

Kết luận 29 cho biết, trong số 10 GCNQSDĐ mà công dân tố cáo thì có 05 GCNQSDĐ đã được kết luận trong 4 kết luận tố cáo trước đó. Cụ thể:

Về việc cấp 02 GCNQSDĐ cho ông Nguyễn Văn Trí tại Quyết định số 2370/QĐ-UB ngày 30/7/2004 và Quyết định số 3662/QĐ-UB ngày 29/11/2004 không đúng quy định đã được Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm xem xét, giải quyết tại Kết luận số 111/KL-UBND ngày 20/3/2014. Theo đó kết luận: Việc cấp 02 GCNQSDĐ nêu trên là không đúng quy định của pháp luật, trách nhiệm thuộc về các ông, bà trong Hội đồng Đăng kí đất đai xã Đông Ngạc thời kì 2004, trong đó có ông Nguyễn Hữu Bân, cán bộ địa chính xã Đông Ngạc, ông Nguyễn Văn Chiến - nguyên Chủ tịch UBND xã Đông Ngạc và cán bộ Phòng Địa chính Nhà đất và Đô thị huyện Từ Liêm khi thẩm định hồ sơ cấp GCNQSDĐ.

Đối với GCNQSDĐ cấp cho ông Nguyễn Văn Long và bà Nguyễn Thị Hằng tại thửa đất số 62, tờ bản đồ số 09, diện tích 186m2 đất ở theo Quyết định số 3625/QĐ-UB ngày 03/9/2008 của UBND huyện Từ Liêm không đúng quy định, tại Kết luận giải quyết tố cáo số 50/KL-UBND ngày 01/11/2021, Chủ tịch quận Bắc Từ Liêm đã chỉ rõ: Trách nhiệm thuộc về ông Nguyễn Hữu Bân - cán bộ địa chính xã Đông Ngạc, ông Nguyễn Văn Chiến - nguyên Chủ tịch UBND xã Đông Ngạc trong việc xác nhận nguồn gốc đất và  cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Từ Liêm khi thẩm định hồ sơ.

Đối với GCNQSDĐ cấp cho ông Nguyễn Công Kha và bà Đặng Thị Thắng tại thửa đất số 65, tờ bản đồ số 09, diện tích 150m2 đất ở theo Quyết định số 1978/QĐ-UB ngày 09/8/2005 của UBND huyện Từ Liêm, tại Kết luận giải quyết tố cáo số 19/KL-UBND ngày 21/3/2022, Chủ tịch quận Bắc Từ Liêm đã kết luận: Việc GCNQSDĐ cho ông Kha và bà Thắng là không đúng quy định, trách nhiệm thuộc về ông Nguyễn Hữu Bân - cán bộ địa chính xã Đông Ngạc, ông Nguyễn Văn Chiến - nguyên Chủ tịch UBND xã Đông Ngạc và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Từ Liêm khi thẩm định hồ sơ.

Đối với GCNQSDĐ cấp cho hộ gia đình bà Đặng Thị Hòa tại thửa đất số 71, tờ bản đồ số 11, được cấp 314m2 đất ở và 100m2 đất vườn tại Quyết định số 2043/QĐ-UB ngày 29/6/2004 của UBND huyện Từ Liêm, tại Kết luận giải quyết tố cáo số 25/KL-UBND ngày 28/6/2021, Chủ tịch quận Bắc Từ Liêm đã kết luận: Việc GCNQSDĐ cho hộ gia đình bà Hòa là không đúng quy định, trách nhiệm thuộc về ông Nguyễn Hữu Bân - cán bộ địa chính xã Đông Ngạc, ông Nguyễn Văn Chiến - nguyên Chủ tịch UBND xã Đông Ngạc và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Từ Liêm khi thẩm định hồ sơ.

Sau khi ban hành các kết luận tố cáo, Chủ tịch huyện Từ Liêm và Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm đều đã yêu cầu xã Đông Ngạc trước đây và phường Đông Ngạc ngày nay cùng các phòng chức năng tổ chức kiểm điểm trách nhiệm cán bộ công chức có liên quan.

05 GCNQSDĐ mới bị tố cáo tiếp tục nằm trong “vết xe đổ cũ”

Đối với 05 GCNQSDĐ mà công dân mới tố cáo nằm tại khu vực Chùa Tư Khánh, sau khi thực hiện xác minh đã phát hiện:

Theo bản đồ khoanh vùng bảo vệ chùa Tư Khánh thì 02 thửa đất số 372, 374 thuộc tờ bản đồ số 7, bản đồ đo vẽ năm 1987 xã Đông Ngạc hiện 05 hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà công dân tố cáo, đã được UBND huyện Từ Liêm cấp GCNQSDĐ đều nằm trong khu vực bảo vệ I của di tích. Do đó, 05 thửa đất không đủ điều kiện để xét cấp GCNQSDĐ theo quy định, cụ thể:

GCNQSDĐ cấp cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tý tại Quyết định số 2370/QĐ-UB ngày 30/7/2004 và GCNQSDĐ cấp cho ông Phạm Kim Quy tại Quyết định số 3662/QĐ-UB ngày 29/11/2004 của UBND huyện Từ Liêm không đúng quy định tại Điều 69 Luật Đất đai năm 1993 và Điều 02 Quyết định số 2015 QĐ/BT ngày 16/12/1993 của Bộ Văn hóa thông tin.

GCNQSDĐ cấp cho ông Nguyễn Đức Kiêm tại Quyết định số 4369/QĐ-UB ngày 31/12/2005 và GCNQSDĐ cấp cho bà Phan Thu Hương tại Quyết định số  1976/QĐ-UB ngày  08/08/2005 của UBND huyện Từ Liêm không đúng quy định tại Điều 98 Luật đất đai năm 2003; không đúng quy định tại điểm f khoản 1 Điều 6 và khoản 1 Điều 15 Quyết định số 23/QĐ-UB-HN ngày 18/2/2005 của UBND TP Hà Nội và Điều 2 Quyết định số 2015 QĐ/BT ngày 16/12/1993 của Bộ Văn hóa thông tin.

GCNQSDĐ cấp cho bà Nguyễn Thị Thanh tại Quyết định số 1978/QĐ-UB ngày 09/8/ của UBND huyện Từ Liêm không đúng quy định tại Điều 98 Luật Đất đai năm 2003; không đúng quy định tại khoản 1 Điều 15 Quyết định số 23/QĐ-UB-HN ngày 18/2/2005 của UBND TP Hà Nội và Điều 2 Quyết định số 2015 QĐ/BT ngày 16/12/1993 của Bộ Văn hóa thông tin.

Từ đó, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm kết luận: Công dân tố cáo ông Nguyễn Văn Chiến, nguyên Chủ tịch UBND xã Đông Ngạc đã lập hồ sơ đề nghị UBND huyện Từ Liêm cấp 10 GCNQSDĐ tại xã Đông Ngạc không đúng quy định, là đúng.

Tuy nhiên, qua xác minh cho thấy không có việc ông Nguyễn Văn Chiến - nguyên Chủ tịch UBND xã Đông Ngạc đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để làm trái quy định về quản lí đất đai, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ vì vụ lợi, giả mạo trong công tác vì vụ lợi.

Việc xét duyệt và trình cấp  10 GCNQSDĐ nêu trên được thực hiện trong giai đoạn 2004-2008 theo các quy định của Luật Đất đai năm 1993 và 2003 nên việc công dân tố cáo ông Chiến thực hiện hành vi bị cấm quy định tại khoản 8, Điều 12 Luật Đất đai năm 2013 và thực hiện hành vi tham nhũng quy định tại điểm d, điểm g, khoản 1, Điều 2 Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018, là sai.

Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND quận Bắc Từ Liêm thu hồi GCNQSDĐ đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân trong phạm vi khu vực bảo vệ I chùa Tư Khánh; xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Từ Liêm trong việc thẩm định hồ sơ, trình UBND huyện Từ Liêm cấp 05 GCNQSDĐ trong phạm vi khu vực bảo vệ I chùa Tư Khánh không đúng quy định, báo cáo UBND quận trước ngày 15/5/2022.

UBND phường Đông Ngạc xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân có liên quan trong việc xét duyệt, trình UBND huyện Từ Liêm cấp 05 GCNQSDĐ trong phạm vi khu vực bảo vệ I chùa Tư Khánh báo cáo UBND quận trước ngày 15/5/2022.

Phòng Nội vụ thực hiện hướng dẫn các đơn vị thực hiện kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân đúng quy trình, báo cáo đề xuất UBND quận xem xét trước ngày 30/5/2022.

Băn khoăn lớn việc kiểm điểm xử lí sau kết luận tố cáo

Trước Kết luận 29 này, đã có 04 kết luận tố cáo đều phát hiện trách nhiệm rõ ràng của 02 cán bộ công chức là ông Nguyễn Hữu Bân (cán bộ địa chính) và ông Nguyễn Văn Chiến (nguyên Chủ tịch UBND xã).

Sau cả 04 kết luận từ năm 2014 đến 3/2022, Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm trước đây và nay là UBND quận Bắc Từ Liêm đều giao thực hiện tổ chức kiểm điểm trách nhiệm cán bộ công chức có liên quan.

leftcenterrightdel
 Kết luận số 19 năm 2017 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Đặc biệt, việc đề xuất cấp GCNQSDĐ không đúng quy định của ông Nguyễn Văn Chiến và ông Nguyễn Hữu Bân còn được Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ rõ tại Kết luận giải quyết tố cáo số 19/KL-UBND ngày 24/2/2017 trong đó có phát hiện hàng chục trường hợp cấp GCNQSDĐ chưa đúng tại đường Hoàng Tăng Bí thuộc xã Đông Ngạc trong giai đoạn ông Chiến làm Chủ tịch UBND xã. Tuy nhiên, việc kiểm điểm trách nhiệm sau 5 kết luận của quận và TP thì điểm lạ là, mọi cá nhân liên quan đều bình yên vô sự và thậm chí thăng tiến đều đều.

Ông Nguyễn Văn Chiến, sau khi vi phạm được phát hiện thì tiếp tục thăng tiến lên Chánh Văn phòng Quận ủy vào năm 2014 và sau đó phiên sang Trưởng phòng Tư pháp quận Bắc Từ Liêm, vừa qua tiếp tục được giới thiệu để bầu là Ủy viên UBND quận nhiệm kì 2021-2026. 

Dư luận đang chờ xem sau Kết luận 29 này, việc xử lí trách nhiệm cán bộ công chức có tiếp tục lặp lại tình trạng cũ như 5 kết luận trước đây và đặc biệt đặt câu hỏi băn khoăn: Tại sao đến giờ này với vài chục trường hợp đề xuất cấp GCNQSD đất không đúng tại xã Đông Ngạc (theo Kết luận 29 này và Kết luận 19 năm 2017 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội) mà quận Bắc Từ Liêm chưa thực hiện thanh tra toàn diện công tác cấp GCNQSDĐ tại xã Đông Ngạc thời kì ông Nguyễn Văn Chiến đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND xã?

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin tới quý bạn đọc trong những bài viết tới.

 

 

 

Công Luận