Quyết định 731/QĐ-TTCP quy định về việc tiếp nhận, xử lý và theo dõi, tổng hợp, báo cáo công tác xử lý đơn gửi, chuyển đến Thanh tra Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ và các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Ban Tiếp công dân Trung ương. Đồng thời, quy định này cũng áp dụng với các vụ, cục, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức của Thanh tra Chính phủ có liên quan đến việc tiếp nhận và xử lý đơn gửi, chuyển đến Thanh tra Chính phủ.

Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra Chính phủ được thực hiện theo Quyết định số 1123/QĐ-TTCP ngày 28/12/2018 của Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra Chính phủ.

Quyết định của Thanh tra Chính phủ nêu rõ, đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh do các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân gửi, chuyển đến Thanh tra Chính phủ phải tập trung về Ban Tiếp công dân Trung ương để xử lý kịp thời, đúng quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, các văn bản hướng dẫn thi hành, Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 1/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh và các quy định khác của pháp luật.

Đơn gửi, chuyển đến Thanh tra Chính phủ được nhập vào hệ thống Cơ sở Dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Đơn khiếu nại do cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi hoặc chuyển đến Thanh tra Chính phủ thì Ban Tiếp công dân Trung ương phân loại và xử lý như sau: Nếu vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm xem xét, giải quyết của Tổng Thanh tra Chính phủ có nội dung thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của vụ, cục, đơn vị nào thì Ban Tiếp công dân Trung ương báo cáo đề xuất lãnh đạo Thanh tra Chính phủ chuyển đơn đến vụ, cục, đơn vị đó để xem xét, xử lý theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ.

Đối với vụ việc mà vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ đã hoặc đang xem xét, giải quyết thì Ban Tiếp công dân Trung ương chuyển đơn đến vụ, cục, đơn vị đó để nghiên cứu, xử lý theo thẩm quyền và gửi kết quả xử lý cho Ban Tiếp công dân Trung ương để theo dõi, tổng hợp phục vụ nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn.

Trong trường hợp đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng Thanh tra Chính phủ hoặc thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ thì Ban Tiếp công dân Trung ương báo cáo lãnh đạo Thanh tra Chính phủ xem xét, giao vụ, cục quản lý lĩnh vực, địa bàn nghiên cứu, giải quyết, trả lời theo quy định của pháp luật.

Nếu đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh không thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của Tổng Thanh tra Chính phủ thì Ban Tiếp công dân Trung ương chuyển đơn và các tài liệu liên quan (nếu có) đến cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết theo quy định của Luật Tố cáo, Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo và Thông tư số 05/2021/TT-TTCP.

Ngoài ra, đối với đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh do các cơ quan, tổ chức, cá nhân chuyển đến nhưng không thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của Tổng Thanh tra Chính phủ, thì Ban Tiếp công dân Trung ương trả lại đơn và hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân đó chuyển đến đúng cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết, trừ trường hợp quy định tại Điều 15 Thông tư số 05/2021/TT-TTCP.

Thái Hải