Nội dung Quyết định nêu rõ:

Báo Xây dựng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng, thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; thông tin về tình hình hoạt động và nhiệm vụ của ngành Xây dựng, đồng thời là kênh thông tin chính thống về các hoạt động quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

Báo Xây dựng có các nhiệm vụ và quyền hạn: Thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ đã được quy định trong giấy phép hoạt động; xây dựng trình Bộ trưởng và tổ chức triển khai thực hiện chiến lược phát triển của Báo Xây dựng theo quy định của pháp luật; Thông tin tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực xây dựng; phản ánh sự kiện thời sự trong nước và quốc tế có liên quan tới phát triển kinh tế - xã hội nói chung và lĩnh vực xây dựng nói riêng; phản ánh đời sống, tâm tư nguyện vọng của người lao động ngành Xây dựng; Thông tin kịp thời, chính xác về các hoạt động của Bộ Xây dựng và thực tiễn hoạt động xây dựng trên phạm vi cả nước; trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa các đơn vị, tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến, phê phán các hiện tượng tiêu cực, góp phần nâng cao dân trí trên lĩnh vực xây dựng; Phản ánh và định hướng dư luận xã hội qua hệ thống các tin bài của Báo; đăng tải các ý kiến trao đổi với bạn đọc, thực hiện quyền tự do ngôn luận theo quy định của Luật Báo chí và các quy định khác của pháp luật có liên quan; Tổ chức biên tập, in ấn, xuất bản, phát hành các ấn phẩm báo chí, Báo điện tử Xây dựng theo đúng các quy định trong giấy phép được cấp và các quy định của pháp luật về báo chí; Thực hiện hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế về lĩnh vực hoạt động dịch vụ truyền thông, các dịch vụ khác có liên quan phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Báo Xây dựng theo quy định của pháp luật; Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ chính sách, chế độ tiền lương; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Báo Xây dựng theo quy định của pháp luật và của Bộ Xây dựng; Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách Nhà nước đặt hàng, thực hiện quản lý hoạt động có thu theo quy định của pháp luật và của Bộ Xây dựng; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao.

Cơ cấu tổ chức của Báo Xây dựng gồm 14 đơn vị trực thuộc: Văn phòng Báo Xây dựng; Ban Báo Xây dựng điện tử; Phòng Phóng viên; Ban Xây dựng và Pháp luật; Phòng Thư ký tòa soạn; Ban Quản lý phóng viên thường trú; Ban Kinh tế; Cơ quan đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh; Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng; Văn phòng đại diện tại Khánh Hòa; Văn phòng đại diện khu vực Duyên Hải Bắc Bộ; Văn phòng đại diện khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long; Văn phòng đại diện khu vực Đông Nam Bộ; Trung tâm truyền thông Báo Xây dựng.

Các đơn vị trực thuộc Báo Xây dựng có cấp trưởng, cấp phó và các viên chức, người lao động chuyên môn nghiệp vụ. Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị trực thuộc Báo Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định theo đề nghị của Tổng Biên tập Báo Xây dựng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Theo Tổng biên tập Báo Xây dựng Nguyễn Anh Dũng: So với cơ cấu tổ chức trước đó, Báo Xây dựng được bổ sung thêm 03 đơn vị cấp phòng là Văn phòng đại diện khu vực Duyên Hải Bắc Bộ; Văn phòng đại diện khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long; Văn phòng đại diện khu vực Đông Nam Bộ. Việc triển khai thêm 03 văn phòng này hoàn toàn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng theo Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 8/8/2022 của Chính phủ và Quy hoạch hệ thống báo chí quốc gia. Đây sẽ là cơ hội tốt để phóng viên Báo Xây dựng tiếp cận thông tin về hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý hoạt động xây dựng một cách chính thống đối với một số địa phương mà Chính phủ và Bộ Xây dựng đang đặc biệt quan tâm chỉ đạo phản ánh trên các ấn phẩm báo in và Báo điện tử Xây dựng. Năm 2023 và những năm tiếp theo Báo Xây dựng sẽ tiếp tục đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, tăng cường kiến thức chuyên ngành đối với đội ngũ phóng viên và hiện đại hóa các phương thức truyền tải xây dựng tòa soạn đa phương tiện; thực sự trở thành kênh thông tin chính thống trong công tác quản lý Nhà nước chuyên ngành như kỳ vọng của Ban Cán sự đảng và Lãnh đạo Bộ Xây dựng.

Theo Khánh Hòa/Báo Xây dựng